พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6

   

     พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชวังสนามจันทร์ มีพระบรมราชานุเสาวรีย์ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอิริยาบถประทับพระเก้าอี้สนาม ฉลองพระองค์ชุดเสือป่าทรงพระมาลาหนีบ พระหัตถ์ขวาทรงจับปากกา พระหัตถ์ซ้ายทรงถือสมุดบันทึก ข้างพระองค์มีพระแสงดาบ

      พระบรมราชานุสาวรีย์นี้ ประดิษฐานอยู่ใกล้บริเวณสนามใหญ่ หรือเรียกกันทั่วไปว่าสนามฟุตบอล การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ดังกล่าว เกิดจากดวงจิตแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสร้างพระราชวังสนามจันทร์ และประทับอยู่เป็นประจำทุกปี นับแต่ทรงสร้างพระราชวังตราบจนสิ้นรัชกาล นอกจากนี้พระองค์ยังทรงได้จัดตั้งกองเสือป่า และพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทั้งยังได้มาซ้อมรบยังพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นค่ายหลวงแห่งแรกนครปฐม จึงเป็นเสมือนเมืองที่สองรองจากกรุงเทพมหานคร และมีความสำคัญในการรักษาความมั่นคงของประเทศอั นควรแก่ความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในบทบาทเช่นนี้ นอกจากนั้นนครปฐมยังเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสบายพระทัย เมื่อเสด็จมาประทับดังทรงมีพระราชหัตถเลขาบันทึกไว้ในปีพุทธศักราช 2453 ว่า “การได้ออกไปอยู่ที่สนามจันทร์สัปดาห์หนึ่งนั้นนับว่า ได้มีความผาสุกหน่อยเพราะอากาศสบายดีและโปร่งใจกว่าในกรุงเทพ”

      ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณ และความจงรักภักดีอย่างลึกซึ้งของพสกนิกรจังหวัดนครปฐม จึงได้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์นี้ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้การจัดสร้างดังกล่าวมิได้ใช้งบประมาณแผ่นดินเลยความจงรักภักดีนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ

       พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2529 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์

    นอกจากทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์แล้ว ยังได้พระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครปฐม จำนวน 49 รุ่นด้วย อันที่จริงกว่าที่จะมาถึงวันดังกล่าวความดำริที่จะให้มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น มีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 โดยคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกันปรึกษาหารือและเห็นชอบในการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จึงได้ดำเนินการเชิญชวนลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน หน่วยงาน สถานศึกษา สมาคมและสโมสรต่างๆ ให้ร่วมกันสมทบทุนในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์และแท่นฐาน รวมทั้งบริเวณลานอนุสาวรีย์อันเป็นหินอ่อนจนแล้วเสร็จ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นหินแกรนิตสีเทาดำ)   ซึ่งแม้ต้องใช้เวลานานกว่า 10 ปีอันเป็นเวลาที่ไม่น้อยเลย แต่ผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ดังกล่าวก็มิได้ท้อถอย  ฉะนั้นจึงควรมีความสุขใจและมีความภูมิใจอย่างยิ่ง และนี่คือสิ่งหนึ่งที่ชาวนครปฐมได้แสดงให้เห็นพลังของความจงรักภักดีที่มีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งพลังดังกล่าวนี้จะยังคงสถิตอยู่ในดวงจิตไปตราบนิรันดร์

................................

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,534
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon