หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
    หอการค้าจังหวัดนครปฐม ร่วมกับบริษัทเอ็น เอส มีเดียกรุ๊ป จำกัด จัดการแข่งขันชกมวย สยามคาดเชือก ของดีนครปฐม เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมมวยไทยโบราณ รวมถึงส่งเสริมของดีของเด่นในจังหวัดนครปฐม     วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่บริเวณเวทีมวยชั่วคราวสยามพลาซ่า อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่องศาสตร์พระราชา กับพัฒนาการทางการศึกษาแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเน้นย้ำปลูกฝังนักเรียน นักศึกษายึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       วันที่ 16 มิถุนายน 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
       วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด และ นางเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ ร่วมมอบเก้าอี้สุขาสำหรับผู้ป่วย...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 5 วัน ก่อนหน้า
      จ.นครปฐมอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการผักตบชวาโดยการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการกระตุ้นส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ           วันที่ 13 มิถุนายน...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 5 วัน ก่อนหน้า
     วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมี ปลัดจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
        วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และการใช้เงินทดรองราชการ (20...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
      วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่บริษัทไทยเฟิง จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลใฝ่รู้สู่อาเซียน ซึ่งกำหนดมอบทุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
       วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานประทานพัดพัฒนา โล่ ย่าม เกียรติบัตร แก่เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพัฒนาตัวอย่าง...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
      วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร....

หน้า

ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนม์พพรรษา 61 พรรษา 2 เมษายน...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  อาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมฯ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
        นายมานะ ชื่นค้า รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เปิดเผยว่า  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัด“วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7”ในวันที่ 6...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
      พันตรีปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ต้องการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
    นายวารินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารพลังงานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ปี 2559 เพื่อขยายเครือข่ายด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Thailand – Pacific Island Countries  Forum ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
       นายชัยภัค สุนทรหงส์  ปลัดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์...นครปฐม” “Amazing Nakhon Pathom” ระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีการ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      นายสุนทร แก้วพิจิตร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม กำหนดให้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. บริเวณหน้าหมวดการทางท่าตำหนัก...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลอดผอมเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานใน วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 81 รายการ ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพจำนวน 4 คัน โดยวิธีประมูลปากเปล่าในวันที่ 17 มีนาคม 2557 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 ตั้งอยู่เลขที่ 95/...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จำดำเนินการขายทอดตลาดรถราชการเก่าชำรุด และเสื่อมสภาพที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน           ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาติดต่อขอดูรถราชการเก่าชำรุดดังกล่าวได้ที่ งานบริหารทั่วไป...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
เรือนจำกลางนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินงานสาธารณะ จำนวน ๔๙ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ให้กับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ภายในวงเงิน ๑,๐๙๑,๗๓๐.๖๓ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทหกสิบสามสตางค์)     ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
นางสาวสุภัทรา ห่อศรีสัมพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๑ เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม๑ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๑ จำนวน ๓ รายการ ตามบัญชีรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                นายกทรงวุฒิ ทองบัวศิริไล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม แบบ คสล. 2 ชั้น ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      นายณรงค์ศักดิ์ สมพัศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม เปิดเผยว่าเรือนจำกลางนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการสาธารณะ จำนวน ๔๙ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ให้กับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ภายในวงเงิน ๑,๑๐๙,๐๐๐.๔๓...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่3,8,14 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.โครงการขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึก 2 เมตร...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎดาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัด งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ค่าตอบแทนเดือนละ 14,020 บาท เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 980 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ผู้สนใจสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม เคยรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จำนวน 3 ตำแหน่ง ซึ่งตอนนี้ทาง โรงพยาบาลได้ขยายเวลาการับสมัครต่อ เนื่องจากมีผู้มาสมัครเป็นจำนวนน้อย ดังนี้.- 1. พนักงานเปล ค่าจ้าง 6,905...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม เคยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์นั้น ทางโรงพยาบาลได้ขยายเวลารับสมัครต่อ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
นายมานพ ศรีผึ้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า องค์การบรอหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 84 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบัวแดง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) แจ้งว่า วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานบุคลากร อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1/วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตำแหน่งสถาปนิก เงินเดือน 16,230 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,900 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร       ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้.- 1. พนักงานเปล  ค่าจ้าง 6,905 บาท 2. พนักงานทั่วไป (คนงานชาย,หญิง) ค่าจ้าง 6,905.-บาท 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ค่าจ้าง 6,905.-บาท  กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14- 31...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ปี 2558 เพื่อให้เยาวชนมีจิตอาสา พร้อมเป็นแนวร่วมในการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 1              วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการค้ามนุษย์ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอสามพราน          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           บริษัท ไทยเฟิง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลใฝ่รู้สู่อาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8            วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายชาติชาย...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
               หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 ลงพื้นที่ตรวจโรงงานกลั่นสุราชุมชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อบังคับใช้กฎหมายในด้านต่างๆ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมยืนยัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่มีคำสั่งยุบและย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ พร้อมเตรียมจัดหาสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            สภา อบจ.นครปฐม เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเรียกร้องให้กรมศิลปากรยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ายโบราณศิลปวัตถุจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และขอให้ชี้แจงต่อประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นลายลักษณ์อักษร...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,886,545
 • ไอพีของคุณ54.81.71.68
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon