หน้าแรก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทรา...

ข่าว

ประกาศเมื่อ 10 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
        จังหวัดนครปฐม มอบบ้านพระราชทานโครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
ประกาศเมื่อ 10 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการในการร่วมสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้นโยบาย One Transport ที่จังหวัดนครปฐม               วันที่ 11 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์...
ประกาศเมื่อ 10 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐม จัดโครงการนครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี และโครงการประชารัฐ ร่วมใจกำจัดผักตบชวา บำบัดน้ำเสีย และปลูกต้นทองอุไร บริเวณคลองเจดีย์บูชา              วันที่ 8 มีนาคม 2560...
ประกาศเมื่อ 10 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน        วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่บริเวณอาคารปฏิบัติธรรมจารุโก วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์...
ประกาศเมื่อ 10 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐม จัดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และสิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม      วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 10 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะธรรมยุต ประจำปี 2560 รุ่นที่ 8 จำนวน 100 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        วันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่วัดสระกะเทียม ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 10 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อนหน้า
     จังหวัดนครปฐม จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 11 เดือน 2 วัน ก่อนหน้า
              วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณกองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบขาเทียมพระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...
ประกาศเมื่อ 11 เดือน 3 วัน ก่อนหน้า
               พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร เพื่อประดิษฐานในวิหารพระมงคลสิทธิการ ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม                วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560...
ประกาศเมื่อ 11 เดือน 6 วัน ก่อนหน้า
    จังหวัดนครปฐมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ” ปีงบประมาณ 2560       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์...

หน้า

ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
     นายวัฒนาพงศ์ สามเมือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรม ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่  6 ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลฎีกา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม โดยความร่วมมือของสำนักงานการท่องเที่ยวสมุทรสงคราม ส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม และวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดงาน...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
      นายวีระยศ อุตรนคร อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการนครปฐม Expo 2016 ระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณด้านข้างฝั่งถนนเทศา องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 วัน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ปัจจุบันแหล่งน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำไหลเข้าน้อยกว่าปริมาณน้ำระบายออกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปริมาณฝนในห้วงที่ผ่านมาไม่สามารถเติมน้ำเข้าแหล่งน้ำได้มากนัก...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
       นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงาน กล้วยไม้ ไม้ดอก-ไม้ประดับ นครปฐม 59 ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2559 ณ สวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม      ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
       นายกองเอกชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีพิธีทางศาสนา...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้คัดเลือกชุมชน/หมู่บ้านเสี่ยงภัยที่ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ พื้นที่บ้านปากสระ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
        นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ขอความร่วมมือจังหวัดนครปฐม พิจารณาคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนของจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
     นางวันดี ภู่ขจร ผู้อำนวยการสำนักงาน (ธ.ก.ส.)จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรประกอบด้วย โครงการ “ชำระดี มีคืน”...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม มีความจะประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ตำบลหนองงูเหลือม เริ่มต้นสายจากบ้านนางมณีรัตน์ น้อยห่วง หมู่ ๙ ถึงบริเวณบ้านนายสุจิน เจริญผล หมู่ ๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้      ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
นาย สมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดจะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุรื้อถอน หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๒ รายการ ๖,๔๐๓ หน่วยนับ ตามบัญชีที่แนบ โดยมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้ ๑....
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
               องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-7174 นครปฐม จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เปิดเผยว่า มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ รถกระบะบรรทุก ๖ ล้อ ขนาด ๔ ตัน (ดีเซล)  จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒ ตามรายละเอียดดังนี้              ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ ๑๓ มีความประสงค์จะซื้อธรรมดาปราศจากรากไม้และเศษวัชพืชเจือปน จำนวน ๑ รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๓ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ ๑๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำบานระบาย เครื่องคว้าน เกียร์มอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมครบชุด พร้อมติดตั้งสำหรับงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๓ แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ ๑๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จพร้อมตอก จำนวน ๒ รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๓ แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒,๕,๗,๙,๑๐,๑๓,๑๖,๒๑,๒๔ราคากลสงของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน๑,๗๖๘,๐๐๐-บาทงบประมาณเป็นเงิน ๑,๗๖๘,๐๐๐(...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
        กรมชลประทานโดย โครงการชลประทานนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน ๖ รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๓ แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลสามพราน อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           นายประสาร  อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดเปิดเผยว่าจังหวัดนครปฐมจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๘ รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางราชการ เงื่อนไขมีดังนี้        ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         นายจินดา  แอกทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม  เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลนครปฐม  เคยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งนายช่างเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๕๙๖  บาท ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นายวรวิทย์ ศรีแสงจันทร์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า บริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์ขยายธุรกิจในเครือของบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมภายใต้แบรนด์ไทวัสดุ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      นายอนุชา ฟักสุวารณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         นายวิชัย อุดมรัตนะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐมจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนายช่างเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,596 บาท โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย         ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ดังนี้           ตำแหน่งเภสัชกร...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก / คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ดังนี้           ตำแหน่งนายช่างเทคนิค -...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          มหาวิทยาลัยศิลปากรรับสมัครตำแหน่ง คนงานคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานจำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปสำนักงานสภาคณาจารย์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา          ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดพิธีบรรพชาสามเณรชาวไทย เมียนม่า ลาว และกัมพูชา ตามโครงการรักษาศีล 5 สู่อาเซี่ยน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558 โดยประชาชนเป็นจำนวนมากต่างพาครอบครัวมาร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระร่วงฯจำลอง ที่องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย     ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย และงานมหกรรมท่องเที่ยวนครปฐมครั้งที่ 6 พร้อมรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ             วันที่ 12 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในการเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดและเดินทางท่องเที่ยว             วันที่...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีหัวข้อในการรณรงค์ คือ สติ มีวินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี          ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558           วันที่ 9 เมษายน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง เปิดให้ประชาชนในจังหวัดนครปฐมแจ้งการครอบครองและการค้างาช้าง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากงาช้าง            วันที่ 9 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาให้กับเด็กและเยาวชนมีความเท่าเทียมกันทุกคน          ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว และวันเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว   ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ             วันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุม บริษัท โรงเส้นหมี่ ชอเฮง จำกัด อำเภอสามพราน...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,473,190
 • ไอพีของคุณ54.167.126.106
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon