หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะภายในศูนย์ราชการ สนองนโยบายรัฐบาล ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ โดยใช้หลักการประชารัฐ และหลัก 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่           วันที่ 9 พฤษภาคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐมเปิดงานแสดงแสง สี เสียง ทวารวดีรำลึก ครั้งที่ 7 เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มแม่บ้านในแต่ละชุมชนให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า          ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นครปฐมโมเดลการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร เพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น     วันที่ 8 พฤษภาคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนให้โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ        วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมจตุรภัทร...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             นครปฐม เปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการสู่การปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2560              วันที่ 2 พฤษภาคม 2560...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ปปส. และเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา           วันที่ 27 เมษายน 2560 ที่หอประชุมพุทธมณฑล...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 26 เมษายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปาฐกถาพิเศษ เรื่องแนวทางการศึกษาเกษตรแบบไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ในการประชุมวิชาการ โครงการราชบัณฑิตสัญจร ครั้งที่ 2...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมการทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2558...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
     จังหวัดนครปฐม มอบป้ายบ้านโครงการ”บ้านพอเพียงชนบท จังหวัดนครปฐม” เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัยของประชาชน    วันที่ 21 เมษายน 2560 ที่บริเวณตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...

หน้า

ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
        นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอสามพราน เปิดเผยว่า ตามที่อำเภอสามพราน ได้จัดงาน อำเภอสามพราน 120 ปี และงานของดีเมืองสามนายพราน ขึ้นเมื่อวันที่ 8-17 มกราคม 2559 โดยมีรายได้ส่วนหนึ่งที่กำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
       ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลันราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “งานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และรถโบราณ”...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
        จังหวัดนครปฐม สัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม เพื่อจัดทำทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับทั้งจังหวัด      วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมโดยมีหน่วยงานร่วมให้บริการ ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า ศาลายา โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการ ประกอบด้วย       สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมกำหนดทอดผ้าป่าหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
    นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองขึ้นหลายครั้ง ทำให้มีผู้ได้รับความเสียหายทั้งบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยคริสเตียน กำหนดจัดกิจกรรมเดินและวิ่งการกุศล “มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 20”ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 06.00 น. ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม (ประชุมประชาคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ/...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์ วรรณดี  ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า  วัยเด็กเล็ก เป็นวัยที่มีหัวใจสดใสว่างเปล่าดุจผ้าสีขาวที่รอการแต่งแต้มสีสันต่างๆ การสร้างโอกาสให้เด็กเล็กมีประสบการณ์ดีๆ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม มีความจะประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ตำบลหนองงูเหลือม เริ่มต้นสายจากบ้านนางมณีรัตน์ น้อยห่วง หมู่ ๙ ถึงบริเวณบ้านนายสุจิน เจริญผล หมู่ ๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้      ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 วัน ก่อนหน้า
นาย สมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดจะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุรื้อถอน หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๒ รายการ ๖,๔๐๓ หน่วยนับ ตามบัญชีที่แนบ โดยมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้ ๑....
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 วัน ก่อนหน้า
               องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-7174 นครปฐม จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้          ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เปิดเผยว่า มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ รถกระบะบรรทุก ๖ ล้อ ขนาด ๔ ตัน (ดีเซล)  จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒ ตามรายละเอียดดังนี้              ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ ๑๓ มีความประสงค์จะซื้อธรรมดาปราศจากรากไม้และเศษวัชพืชเจือปน จำนวน ๑ รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๓ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ ๑๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำบานระบาย เครื่องคว้าน เกียร์มอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมครบชุด พร้อมติดตั้งสำหรับงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๓ แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ ๑๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จพร้อมตอก จำนวน ๒ รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๓ แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒,๕,๗,๙,๑๐,๑๓,๑๖,๒๑,๒๔ราคากลสงของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน๑,๗๖๘,๐๐๐-บาทงบประมาณเป็นเงิน ๑,๗๖๘,๐๐๐(...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
        กรมชลประทานโดย โครงการชลประทานนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน ๖ รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๓ แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลสามพราน อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           นายประสาร  อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดเปิดเผยว่าจังหวัดนครปฐมจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๘ รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางราชการ เงื่อนไขมีดังนี้        ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         นายจินดา  แอกทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม  เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลนครปฐม  เคยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งนายช่างเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๕๙๖  บาท ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นายวรวิทย์ ศรีแสงจันทร์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า บริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์ขยายธุรกิจในเครือของบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมภายใต้แบรนด์ไทวัสดุ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      นายอนุชา ฟักสุวารณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         นายวิชัย อุดมรัตนะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐมจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนายช่างเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,596 บาท โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย         ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ดังนี้           ตำแหน่งเภสัชกร...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก / คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ดังนี้           ตำแหน่งนายช่างเทคนิค -...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          มหาวิทยาลัยศิลปากรรับสมัครตำแหน่ง คนงานคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานจำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปสำนักงานสภาคณาจารย์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา          ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดพิธีบรรพชาสามเณรชาวไทย เมียนม่า ลาว และกัมพูชา ตามโครงการรักษาศีล 5 สู่อาเซี่ยน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558 โดยประชาชนเป็นจำนวนมากต่างพาครอบครัวมาร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระร่วงฯจำลอง ที่องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย     ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย และงานมหกรรมท่องเที่ยวนครปฐมครั้งที่ 6 พร้อมรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ             วันที่ 12 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในการเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดและเดินทางท่องเที่ยว             วันที่...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีหัวข้อในการรณรงค์ คือ สติ มีวินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558           วันที่ 9 เมษายน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง เปิดให้ประชาชนในจังหวัดนครปฐมแจ้งการครอบครองและการค้างาช้าง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากงาช้าง            วันที่ 9 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาให้กับเด็กและเยาวชนมีความเท่าเทียมกันทุกคน          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว และวันเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว   ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ             วันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุม บริษัท โรงเส้นหมี่ ชอเฮง จำกัด อำเภอสามพราน...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,014
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon