หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่ส่วนราชการเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนที่เด่น ประจำปี 2556 ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรค่าแก่การยกย่อง      วันที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2557   ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานประจำศูนย์เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องพุทธชาด อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า แขวงการทางนครปฐมได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสะพานข้ามแยกหนองขาหยั่ง และบริเวณข้ามแยกทุ่งพระเมรุ บนทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม ซึ่งมีการเริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ 13 กันยายน 2556 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 5 พฤษภาคม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                นายธานี  ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะที่ปรึกษาได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องกิ่งเพชร โรงแรรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
               พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2555          ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่แก่ผู้พิการที่ด้อยโอกาสในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้   ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                            นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
       ปัจจุบันสังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและสัดส่วนประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อสภาพทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมกับปัญหาดังกล่าวกรมการจัดหางานจึงจัดตั้งโครงการ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              ดร.สุญาณี  เวสสสบุตร  รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  เปิดเผยว่า  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              ปัจจุบันสังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและสัดส่วนประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อสภาพทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              นายนิมิต จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เขตท้องที่จังหวัดนครปฐม ร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              นายนิมิต  จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  การกีฬาแห่งประเทศไทย  ได้กำหนดให้คณะกรรมการกีฬาจังหวัด มีหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬาในจังหวัด ดำเนินการจัดการแข่งขัน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              นายนรกิจ  ศรัทรา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม   กล่าวว่า  กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานทางด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของรัฐที่มีหน้าที่เสริมสร้างความรู้...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              รองศาสตราจารย์ อรทัย  อาจอ่ำ  หัวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดเผยว่า  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              ดร.นพ.ถวัลย์   พบลาภ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม   ได้กล่าวว่าสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ว่านับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2555 ถึงวันที่  16 กรกฎาคม 2555  จังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
        นางคำนึง ภู่พงศ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มจังหวัด...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เขตท้องที่จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมคาราวานรถโบราณท่องเที่ยวนครปฐม ภายใต้ชื่องาน “โอ้งามสามพราน :...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,452
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon