หน้าแรก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทรา...

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            มท.1 พร้อมกลุ่มมวลชนชาวจังหวัดนครปฐมกว่า 300 คน ร่วมแสดงบัตรประชาชนสนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 กุมภาพันธ์นี้            วันที่ 31 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                     นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือจังหวัดนครปฐมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเด็กดีเด่น และมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์การและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น ประจำปี 2557           วันที่ 29 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q เพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคให้เข้าถึงแหล่งจำหน่ายในการซื้อสินค้าเกษตรและอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 29 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการลดมลพิษทางน้ำโดยชุมชน ประจำปี 2557 โดยนายวรพล จันทร์งาม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ จากการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และ 2553 ในส่วนของจังหวัดนครปฐมมีทั้งหมด 117 รายที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ปรากฏว่ามีผู้มาขอรับการช่วยเหลือเพียง 24 ราย...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก นายนพพร พิสุทธิมาน ผู้อำนวยการแขวงการทางนครปฐม ซึ่งจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกทุ่งพระเมรุ และทางแยกหนองขาหยั่ง ล่าสุดจะเริ่มทำการเจาะเสาเข็ม และก่อสร้างสะพาน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
          เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ครั้งที่ 140 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานและความสำเร็จของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
      วันนี้ 28 มกราคม 2557 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นวิทยากรให้กับที่ประชุมนายกเหล่ากาชาดภาค 4 พร้อมด้วยสมาชิกจำนวนกว่า 220 คน ซึ่งมาจากจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี โดยในช่วงหนึ่งของการบรรยายได้หลั่งน้ำตา...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
              นายนิมิต  จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินฯ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
หน้าที่ 1  - ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ                พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ, นฐ.ประชุมศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด หน้าที่ 2...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           นางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม  ได้จัดทำโครงการ “ค่ายเยาวชนต้นกล้า”...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้รับรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         คุณวรา จันทร์มณี กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรคตับ เปิดเผยว่า  มูลนิธิโรคตับได้จัดทำการ์ดอวยพรที่ระลึก ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผลงานอาจารย์นิรันดร์ ไกรสรรัตน์ ศิลปินวาดภาพเหมือนชั้นนำของเมืองไทย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
       นางพิมลจันทร์ สัตยาวุฒิพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้จัดทำโครงการทางด่วนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า, ข้อสะโพก และกระดูกสันหลัง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสครบ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         เวลา ๐๙.๐๐น. (4 ก.ค. 55) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดเสวนา “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข” ตามโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
       (30 มิ.ย. 55) จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดงาน ดนตรีในวัง  ที่บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการแสดงดนตรีของนักเรียนจาก โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือนครปฐม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
      นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศิลปสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่างศิลปสุพรรณบุรี กำหนดจัดโครงการประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2555  เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชน...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Twitter icon
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon