หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดนครปฐม มอบประกาศชมเชยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินดีเยี่ยม           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                  นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครปฐม พบว่า สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดนครปฐม ได้มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                 จังหวัดนครปฐมจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานประจำศูนย์เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐมติวเข้มสถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นายธีรพล...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมคลินิกสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานสถานประกอบการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         กลุ่มชาวนาในพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม แสดงพลังสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พร้อมให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันจะไม่เข้าร่วมการชุมนุมเนื่องจากเข้าใจสถานภาพของรัฐบาลที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาได้    ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
      นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศิลปสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่างศิลปสุพรรณบุรี กำหนดจัดโครงการประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2555  เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ และเลขานุการโรงเรียนสหศึกษาบาลี เปิดเผยว่า โรงเรียนสหศึกษาบาลี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระวิหารคดระเบียง รององค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         นางสาวรพีพรรณ กลิ่นเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  จัดกิจกรรมเสวนา “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข ตามโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักคำสอนของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในวันพุธที่ ๔...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                นายนิมิต  จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐมได้คัดเลือกบุคคลที่กระทำความดี ที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดงาน ดนตรีในวัง  ที่บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ สำหรับการแสดงในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือนครปฐม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
  มาตรการแก้ปัญหานักเรียนตีกัน ให้ส่งนักเรียนนักศึกษาไปอบรมวินัยที่ค่ายทหาร จนกว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้         วันที่ 20 มิถุนายน 2555 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผู้หญิงที่ขับรถมาคนเดียวระมัดระวังมิจฉาชีพ ขับรถมาเฉี่ยวชนรถยนต์ ถ้าเจอเหตุการณ์ดังกล่าว อย่าลงจากรถยนต์ ล็อคประตูแล้วเรียกประกันภัย หรือตำรวจเมือง 1197 หรือ 191       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม โครงการสารสนเทศด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการภูมิปัญญาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,975,531
 • ไอพีของคุณ54.225.32.164
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon