หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) จัดสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค เชื่อมโยงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาติ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนมีนาคม 2557 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ            วันที่ 6 มีนาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครปฐม ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 พร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน          วันที่ 6...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม           นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐม ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.     ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 19.00 น. ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์นครปฐม ได้จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ประชุมคัดเลือกสตรีทำงานในภาคเศรษฐกิจและสตรีแรงงานนอกระบบดีเด่นจังหวัดนครปฐม เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีทำงานในภาคเศรษฐกิจ หรือแรงงานนอกระบบดีเด่น          ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                นายธานี  ธัญญาโภชน์ รองผอ.รมน.จว.นฐ. ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แจ้งว่าได้มีมวลชนต่าง ๆ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่อยู่ในศาลากลางาจังหวัดนครปฐม จัดการผักตบชวาที่คลองต้อยติ่งบริเวณหลังศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและปรับภูมิทัศน์ศาลากลางให้สวยงามยิ่งขึ้น...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐม จัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง หลักสูตรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ร่วม 3 สร้าง ประจำปี 2557           วันที่ 3 มีนาคม 2557...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         นายอภินันท์  จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกาญจนาบารมี จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (MAMMOGRAPHY) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
      นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด และทุกภาคส่วนในจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารหอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ตำบลบ้านเหนือ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
        นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี ได้รณรงค์ให้ชาวจังหวัดนครปฐมซึ่งมีจิตใจแห่งความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มเปี่ยม แรงกล้า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              นายนิมิต  จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินฯ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
หน้าที่ 1  - ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ                พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ, นฐ.ประชุมศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด หน้าที่ 2...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           นางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม  ได้จัดทำโครงการ “ค่ายเยาวชนต้นกล้า”...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้รับรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555  ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         คุณวรา จันทร์มณี กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรคตับ เปิดเผยว่า  มูลนิธิโรคตับได้จัดทำการ์ดอวยพรที่ระลึก ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผลงานอาจารย์นิรันดร์ ไกรสรรัตน์ ศิลปินวาดภาพเหมือนชั้นนำของเมืองไทย...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
       นางพิมลจันทร์ สัตยาวุฒิพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้จัดทำโครงการทางด่วนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า, ข้อสะโพก และกระดูกสันหลัง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสครบ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         เวลา ๐๙.๐๐น. (4 ก.ค. 55) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดเสวนา “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข” ตามโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,410
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon