หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมเตรียมคัดเลือกวัดตัวอย่าง ตามโครงการนครปฐมวัดร่มเย็น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี 2556 - 2557            วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่และประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมงานชุมนุม  ยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดนครปฐม มอบประกาศชมเชยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินดีเยี่ยม           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                  นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครปฐม พบว่า สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดนครปฐม ได้มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                 จังหวัดนครปฐมจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานประจำศูนย์เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐมติวเข้มสถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นายธีรพล...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมคลินิกสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานสถานประกอบการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         กลุ่มชาวนาในพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม แสดงพลังสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พร้อมให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันจะไม่เข้าร่วมการชุมนุมเนื่องจากเข้าใจสถานภาพของรัฐบาลที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาได้    ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
        นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี ได้รณรงค์ให้ชาวจังหวัดนครปฐมซึ่งมีจิตใจแห่งความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มเปี่ยม แรงกล้า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              นายนิมิต  จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินฯ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
หน้าที่ 1  - ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ                พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ, นฐ.ประชุมศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด หน้าที่ 2...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           นางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม  ได้จัดทำโครงการ “ค่ายเยาวชนต้นกล้า”...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้รับรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555  ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         คุณวรา จันทร์มณี กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรคตับ เปิดเผยว่า  มูลนิธิโรคตับได้จัดทำการ์ดอวยพรที่ระลึก ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผลงานอาจารย์นิรันดร์ ไกรสรรัตน์ ศิลปินวาดภาพเหมือนชั้นนำของเมืองไทย...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นางพิมลจันทร์ สัตยาวุฒิพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้จัดทำโครงการทางด่วนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า, ข้อสะโพก และกระดูกสันหลัง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสครบ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         เวลา ๐๙.๐๐น. (4 ก.ค. 55) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดเสวนา “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข” ตามโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       (30 มิ.ย. 55) จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดงาน ดนตรีในวัง  ที่บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการแสดงดนตรีของนักเรียนจาก โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือนครปฐม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,335,019
 • ไอพีของคุณ54.147.16.12
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon