หน้าแรก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทรา...

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
       นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยปรากฏข่าวสารว่าตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป กลุ่ม กปปส. จะยกระดับการขัดขวางการปฏิบัติราชการ ด้วยการปิดสถานที่ราชการทุกแห่ง โดยจะเริ่มดำเนินการในจังหวัดภาคใต้และจังหวัดอื่นๆที่ กปปส. จังหวัด...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
                 วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายธานี  ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่๑/๒๕๕๗...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 วัน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐม กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙๐ คน ศึกษาดูงานอาเซียนที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 วัน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าฯนครปฐมลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้พิการ พร้อมเตรียมปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ ตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ประจำปี 57            วันที่ 17 มกราคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 วัน ก่อนหน้า
        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด นครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ระหว่าเวลา 11.00-12.00 น...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด  นครปฐมวัดร่มเย็น  เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน  วัด  ราชการ           วันที่  16  มกราคม  นายวันชาติ  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
               คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 และหน่วยงานทางการศึกษา จัดงานเนื่องในวันครูประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 ชั่วโมง ก่อนหน้า
                 วันที่ 14 มกราคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดงาน เสวนาธุรกิจไทยก้าวไกลไป AEC ณ ห้อง 204 อาคารปฎิบัติการบัญชีโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           รองปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน            วันที่ 15 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายผักสดบริเวณตลาดปฐมมงคล อำเภอเมืองนครปฐม พบว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ปกติ เผยช่วงนี้ราคาผักใบมีราคาลดลงกว่าปกติเนื่องจากมีปริมาณมาก          ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
        นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศติดตามหา ด.ญ.วรรณณิสา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          นายสมโภชน์  กริบกระโทก ประมงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ ด้วยโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียนและประธานคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จังหวัดนครปฐม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการกศน.มิติใหม่ใส่ใจชุมชน ครั้งที่ 5”  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2555       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ โดยจัดกิจกรรมประกวดสื่อพื้นบ้าน “ลำตัดเยาวชน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                      นายสมโภชน์  กริบกระโทก ประมงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                        โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นครปฐม เคเบิ้ลทีวี จัดโครงการประกวด DJ.Junior Contest ครั้งที่ 11 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่  27  กรกฎาคม  2555 ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2555              ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                           นายกำธร  ตุ้มสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการน้ำประปาดื่มได้ ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการโครงการฯ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                       ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม (นายวิชัย อุดมรัตนะศิลป์) เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,471,218
 • ไอพีของคุณ54.82.57.154
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon