หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จังหวัดนครปฐมได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากสาธารณภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐม เปิดงานนครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 6 ภายใต้กิจกรรมมหกรรมกินสัตว์น้ำปลอดภัย สนับสนุนต่อยอดธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำ พัฒนาฟาร์มและตลาดปลาสวยงามเพื่อการส่งออก           ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะพูดคุย ปรึกษาข้อราชการ ตามโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
    กลุ่มชาวบ้านตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ยื่นหนังสือขอให้ทางจังหวัดตรวจสอบกรณีที่มีการย้ายนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่แตงทองเฉลิมพระเกียรติ โดยอ้างว่าแพทย์ทั้งสองคนทำการรักษาคนไข้ดี หายจากโรค         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
      นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศิลปสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่างศิลปสุพรรณบุรี กำหนดจัดโครงการประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2555  เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ และเลขานุการโรงเรียนสหศึกษาบาลี เปิดเผยว่า โรงเรียนสหศึกษาบาลี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระวิหารคดระเบียง รององค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวรพีพรรณ กลิ่นเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  จัดกิจกรรมเสวนา “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข ตามโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักคำสอนของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในวันพุธที่ ๔...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                นายนิมิต  จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐมได้คัดเลือกบุคคลที่กระทำความดี ที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดงาน ดนตรีในวัง  ที่บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ สำหรับการแสดงในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือนครปฐม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
  มาตรการแก้ปัญหานักเรียนตีกัน ให้ส่งนักเรียนนักศึกษาไปอบรมวินัยที่ค่ายทหาร จนกว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้         วันที่ 20 มิถุนายน 2555 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผู้หญิงที่ขับรถมาคนเดียวระมัดระวังมิจฉาชีพ ขับรถมาเฉี่ยวชนรถยนต์ ถ้าเจอเหตุการณ์ดังกล่าว อย่าลงจากรถยนต์ ล็อคประตูแล้วเรียกประกันภัย หรือตำรวจเมือง 1197 หรือ 191       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม โครงการสารสนเทศด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการภูมิปัญญาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          พันตรีปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันที่26 มิถุนายน 2554 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,334,981
 • ไอพีของคุณ54.147.16.12
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon