หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมเตรียมคัดเลือกวัดตัวอย่าง ตามโครงการนครปฐมวัดร่มเย็น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี 2556 - 2557            วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่และประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมงานชุมนุม  ยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดนครปฐม มอบประกาศชมเชยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินดีเยี่ยม           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                  นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครปฐม พบว่า สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดนครปฐม ได้มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                 จังหวัดนครปฐมจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานประจำศูนย์เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐมติวเข้มสถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นายธีรพล...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมคลินิกสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม         ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานสถานประกอบการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         กลุ่มชาวนาในพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม แสดงพลังสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พร้อมให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันจะไม่เข้าร่วมการชุมนุมเนื่องจากเข้าใจสถานภาพของรัฐบาลที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาได้    ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
       (30 มิ.ย. 55) จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดงาน ดนตรีในวัง  ที่บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการแสดงดนตรีของนักเรียนจาก โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือนครปฐม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
      นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศิลปสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่างศิลปสุพรรณบุรี กำหนดจัดโครงการประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2555  เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ และเลขานุการโรงเรียนสหศึกษาบาลี เปิดเผยว่า โรงเรียนสหศึกษาบาลี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระวิหารคดระเบียง รององค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวรพีพรรณ กลิ่นเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  จัดกิจกรรมเสวนา “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข ตามโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักคำสอนของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในวันพุธที่ ๔...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                นายนิมิต  จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐมได้คัดเลือกบุคคลที่กระทำความดี ที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดงาน ดนตรีในวัง  ที่บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ สำหรับการแสดงในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือนครปฐม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
  มาตรการแก้ปัญหานักเรียนตีกัน ให้ส่งนักเรียนนักศึกษาไปอบรมวินัยที่ค่ายทหาร จนกว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้         วันที่ 20 มิถุนายน 2555 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผู้หญิงที่ขับรถมาคนเดียวระมัดระวังมิจฉาชีพ ขับรถมาเฉี่ยวชนรถยนต์ ถ้าเจอเหตุการณ์ดังกล่าว อย่าลงจากรถยนต์ ล็อคประตูแล้วเรียกประกันภัย หรือตำรวจเมือง 1197 หรือ 191       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,330
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon