หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
    นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือดข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ได้พิจารณาคัดเลือดข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จากการพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
     นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า แขวงการทางนครปฐมได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสะพานข้ามแยกหนองขาหยั่ง และบริเวณข้ามแยกทุ่งพระเมรุ บนทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม ซึ่งมีการเริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ 13 กันยายน 2556 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและแผนงาน/...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 60 ปี ประจำปี 2557            วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดนครปฐมประจำปี 2557  ในวันที่ 28 มีนาคม 2557   ณ โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ           วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
               ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557            วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมจัดการประกวดพันธุ์ไม้ชวนชมชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557             เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จัดงานประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2557          วันที่ 31 มกราคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ประจำปี 2556 เลือกชม ชิม ช็อป พืชผักผลไม้สดปลอดภัย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมลิ้มรสอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมากกว่า 70 ร้านค้า       ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศติดตามหา นางบุญช่วย  วังคะฮาต อายุ 22 ปี...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
        นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศติดตามหา ด.ญ.วรรณณิสา...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          นายสมโภชน์  กริบกระโทก ประมงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ ด้วยโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียนและประธานคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จังหวัดนครปฐม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการกศน.มิติใหม่ใส่ใจชุมชน ครั้งที่ 5”  ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2555       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ โดยจัดกิจกรรมประกวดสื่อพื้นบ้าน “ลำตัดเยาวชน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                      นายสมโภชน์  กริบกระโทก ประมงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                        โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นครปฐม เคเบิ้ลทีวี จัดโครงการประกวด DJ.Junior Contest ครั้งที่ 11 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่  27  กรกฎาคม  2555 ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2555              ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                           นายกำธร  ตุ้มสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการน้ำประปาดื่มได้ ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการโครงการฯ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,335,037
 • ไอพีของคุณ54.147.16.12
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon