หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม         ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จังหวัดนครปฐมได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากสาธารณภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐม เปิดงานนครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 6 ภายใต้กิจกรรมมหกรรมกินสัตว์น้ำปลอดภัย สนับสนุนต่อยอดธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำ พัฒนาฟาร์มและตลาดปลาสวยงามเพื่อการส่งออก           ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะพูดคุย ปรึกษาข้อราชการ ตามโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
    กลุ่มชาวบ้านตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ยื่นหนังสือขอให้ทางจังหวัดตรวจสอบกรณีที่มีการย้ายนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่แตงทองเฉลิมพระเกียรติ โดยอ้างว่าแพทย์ทั้งสองคนทำการรักษาคนไข้ดี หายจากโรค         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม โครงการสารสนเทศด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการภูมิปัญญาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          พันตรีปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันที่26 มิถุนายน 2554 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศติดตามหา นางบุญช่วย  วังคะฮาต อายุ 22 ปี...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
        นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศติดตามหา ด.ญ.วรรณณิสา...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นายสมโภชน์  กริบกระโทก ประมงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ ด้วยโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียนและประธานคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จังหวัดนครปฐม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการกศน.มิติใหม่ใส่ใจชุมชน ครั้งที่ 5”  ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2555       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ โดยจัดกิจกรรมประกวดสื่อพื้นบ้าน “ลำตัดเยาวชน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                      นายสมโภชน์  กริบกระโทก ประมงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                        โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นครปฐม เคเบิ้ลทีวี จัดโครงการประกวด DJ.Junior Contest ครั้งที่ 11 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่  27  กรกฎาคม  2555 ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,455
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon