หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นายชุมพล  พิชญชัย  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556  ซึ่งเป็นวันแรกของห้วงเวลาเจ็ดวันอันตราย ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  จัดรายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ประจำวันศุกร์ที่  27 ธันวาคม 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแนวทางของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันพุทธที่ ๑...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด และราชการ           วันที่ 26 ธันวาคม 2556 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อให้เด็ก ๆ ประทับใจในหลายที่ด้วยกัน อาทิ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โรงเรียนการบินกำแพงแสน กรมการสัตว์ทหารบกโรงเรียนนายร้อยสามพราน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จังหวัดนครปฐมได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ที่ห้องประชุม ๑-๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน    ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557           วันที่ 26 ธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
     นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในเทศกาลปีใหม่ของทุกปี วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง และเป็นจุดศูนย์รวมของสถาบันสำคัญทั้งสามสถาบัน คือ สถาบันชาติ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2556 แก่เด็กนักเรียนกำพร้าที่ครอบครัวประสบอุทกภัย ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ  วงษ์ ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี เป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ส่วนราชการต่าง ๆ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เปิดเผยว่า ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เพื่อจัดการประชุม   เชิงปฏิบัติการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           นายบรรพต  อมราภิบาล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่  เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กำหนดจัดอบรมโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายการพิสูจน์สัญชาติ และผ่อนพันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว  และกัมพูชา ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติให้อยู่ในราชอาณาจักร  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
      นายวุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี ร่วมกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และภาคีเครือข่ายชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              นางวันดี ภู่ขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  สำนักงานจังหวัดนครปฐม ได้เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทวีสิน “ชุดกล้วยไม่พระนาม” โดยรับฝากเป็นหน่วยๆละ 5 บาท...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เปิดเผยว่า ตามที่ กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เพื่อจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          นายธีรพล  ขุนเมือง  แรงงานจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  สร้างมิติใหม่ในการให้บริการภายใต้  สโลแกน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.) เผยว่า   ปี 2558 ประเทศไทยเปิดประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งของกลุ่มอาเซียนใน  3...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(มรน.) เผยว่า ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในโอกาสปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,293
 • ไอพีของคุณ54.198.122.70
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon