หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม เฝ้าระวัง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยปรากฏข่าวสารว่าตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป กลุ่ม กปปส. จะยกระดับการขัดขวางการปฏิบัติราชการ ด้วยการปิดสถานที่ราชการทุกแห่ง โดยจะเริ่มดำเนินการในจังหวัดภาคใต้และจังหวัดอื่นๆที่ กปปส. จังหวัด...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                 วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายธานี  ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่๑/๒๕๕๗...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐม กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙๐ คน ศึกษาดูงานอาเซียนที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าฯนครปฐมลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้พิการ พร้อมเตรียมปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ ตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ประจำปี 57            วันที่ 17 มกราคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด นครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ระหว่าเวลา 11.00-12.00 น...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด  นครปฐมวัดร่มเย็น  เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน  วัด  ราชการ           วันที่  16  มกราคม  นายวันชาติ  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
               คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 และหน่วยงานทางการศึกษา จัดงานเนื่องในวันครูประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                 วันที่ 14 มกราคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดงาน เสวนาธุรกิจไทยก้าวไกลไป AEC ณ ห้อง 204 อาคารปฎิบัติการบัญชีโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           รองปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน            วันที่ 15 มกราคม 2557...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย “Young DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ ปีที่ ๒ “ ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เปิดเผยว่า ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เพื่อจัดการประชุม   เชิงปฏิบัติการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           นายบรรพต  อมราภิบาล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่  เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กำหนดจัดอบรมโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
      เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายการพิสูจน์สัญชาติ และผ่อนพันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว  และกัมพูชา ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติให้อยู่ในราชอาณาจักร  ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
      นายวุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี ร่วมกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และภาคีเครือข่ายชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
              นางวันดี ภู่ขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  สำนักงานจังหวัดนครปฐม ได้เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทวีสิน “ชุดกล้วยไม่พระนาม” โดยรับฝากเป็นหน่วยๆละ 5 บาท...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เปิดเผยว่า ตามที่ กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เพื่อจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          นายธีรพล  ขุนเมือง  แรงงานจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  สร้างมิติใหม่ในการให้บริการภายใต้  สโลแกน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.) เผยว่า   ปี 2558 ประเทศไทยเปิดประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งของกลุ่มอาเซียนใน  3...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(มรน.) เผยว่า ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Twitter icon
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon