หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม เฝ้าระวัง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
       นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยปรากฏข่าวสารว่าตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป กลุ่ม กปปส. จะยกระดับการขัดขวางการปฏิบัติราชการ ด้วยการปิดสถานที่ราชการทุกแห่ง โดยจะเริ่มดำเนินการในจังหวัดภาคใต้และจังหวัดอื่นๆที่ กปปส. จังหวัด...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                 วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายธานี  ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่๑/๒๕๕๗...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐม กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙๐ คน ศึกษาดูงานอาเซียนที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าฯนครปฐมลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้พิการ พร้อมเตรียมปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ ตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ประจำปี 57            วันที่ 17 มกราคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด นครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ระหว่าเวลา 11.00-12.00 น...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด  นครปฐมวัดร่มเย็น  เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน  วัด  ราชการ           วันที่  16  มกราคม  นายวันชาติ  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 และหน่วยงานทางการศึกษา จัดงานเนื่องในวันครูประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                 วันที่ 14 มกราคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดงาน เสวนาธุรกิจไทยก้าวไกลไป AEC ณ ห้อง 204 อาคารปฎิบัติการบัญชีโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           รองปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน            วันที่ 15 มกราคม 2557...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.) เผยว่า   ปี 2558 ประเทศไทยเปิดประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งของกลุ่มอาเซียนใน  3...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(มรน.) เผยว่า ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในโอกาสปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี  วัฒนคุณ   ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้  เปิดเผยว่า เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       กรมการจัดหางานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมคนหางานที่จะไปทำงานประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรรุ่นละ60 ชม. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น      นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนคปฐม เปิดเผยว่า...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 5 (15) แอมแปร์ โดยปรับจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วย...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
               นายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ป่วยชื่อ นายเล็ก รื่นนุสาร อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากปอดอักเสบ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
              นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ที่อยู่อาศัยประจำเสียหายบางส่วนเท่าที่เสียหายจริง ไม่เกินหลังละ 20,000 บาท...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ มาบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา และในโอกาสสมโภชพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,634
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon