หน้าแรก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทรา...

ข่าว

ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในท้องที่จังหวัดนครปฐม     ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               นายอภินันท์  จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        นายอภินันท์  จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (OTOP) จังหวัดนครปฐมปี ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณารับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น 3...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยนายประสงค์ พิฑูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และคณะจะเดินทางมามอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         (11 ตค.55) เวลา 09.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ประชุมมอบนโยบายผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VIDEO CONFERENCE) เพื่อมอบนโยบายสำหรับการบริหารราชการแผ่นดินในปีงบประมาณ 2556 ทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบากล นโยบายที่ดำเนินการในระยะ 4 ปี...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 07.30 น. จังหวัดนครปฐมกำหนดพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันอภิลักขิตสมัย วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม   เปิดเผยว่า  ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 น.  จังหวัดนครปฐมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                 ( 9 ตุลาคม 2555)  นายอภินันท์ จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ร่วมกับมูลนิธีลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม สภาลุ่มน้ำท่าจีนชัยนาท สภาลุ่มน้ำท่าจีนสุพรรณบุรี สภาลุ่มน้ำท่าจีนสมุทรสาคร ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Twitter icon
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon