หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ประชุมชี้แจงการปรับพื้นที่รับผิดชอบและส่งมอบพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในความรับผิดชอบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
    เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ      วันที่ 26 กันยายน 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางศศิวิมล...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
    หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2559        วันที่ 26 กันยายน 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2016”เสริมสร้างสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาถึงวัดกลางบางพระ         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดโครงการเวทีถนนปลอดภัยประจำปี 2559 ภายใต้การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่         วันที่ 21 กันยายน2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559ภายใต้หัวข้อ รวมพลังพัฒนาสังคม เด็กและเยาวชนคนเก่ง มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อออนไลน์            วันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐม จัดพิธีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมเปิดงานส้มโอมณฑลนครชัยศรี และผลไม้ดีจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม       ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               วันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวให้โอวาท...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายธนากร ขุนทองแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลกระจับ เปิดเผยว่า กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงกระจับ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกรมศิลปากร จัดโครงการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก ฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                   นางศศิวิมล  อุทัยพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดนครปฐม  ได้จัดงานกาชาด ประจำปี 2557 พร้อมกับงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ระหว่างวันที่วันที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นายเพิ่ม สุรักษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐมร่วมกับโครงการหมาเฝ้าบ้าน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ( ประเทศไทย ) กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านรุ่น 10 จังหวัดนครปฐม โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปที่มีจิตสำนึกในการดูแลสังคมส่วนรวมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริต ป.ป...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายพรศักดิ์  ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม  เปิดเผย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้รับการประสานจากสำนักบริหารกลาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาสัมพันธ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน  เปิดเผยว่า สำนักวิทยาศาสตร์  ราชบัณฑิตยสถาน  จัดประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร  สำนักวิทยาศาสตร์  เรื่อง “ การสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 4...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ เป็นดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีการเลี้ยงช้างเป็นจำนวนมาก และมีการจัดงานแสดงของช้างเป็นงานประจำปี เพื่อแสดงถึงความสามารถของช้าง และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า การลอยโคมเป็นประเพณีพื้นบ้านในวันเพ็ญเดือนสอบสอง เดิมนั้นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 จะมี การลอยกระทง เรียกว่าพระราชพิธีจองเปรียงชักโคม ลอยโคม ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            นางสรัญญา  สวัสดิ์กนก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่   ขอความร่วมมือประกาศติดตามบุคคลสูญหาย  ชื่อนายสมโภชน์  แห่งพิษ  อายุ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีนายนิติ เจียมสกุลธร เป็นโจทก์ และนายกษิภัท วาสบุญมา ที่ 1, นายฤติมา ธาระเวท ที่ 2  จำเลย...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายรสา ว่าวกลาง ที่1, นางสาวนุชนาถ ที่รักษ์ ที่ 2...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
    นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ และนายลำพรหรือธีรสิทธิ์  วรชิน ที่ 1 กับพวก จำเลย หมายเลขแดงที่...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายสมทรง  โตคุ้มท้วม ที่ 1 กับพวก จำเลย...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายเอกชัย  แสนเทศ จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.390/2554...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายนิพนธ์  เอาฬาร จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.110/2553...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีบริษัท พระนครยนตรการ จำกัด เป็นโจทก์ และนางสาวประนอม หรือนางสาวสุภัคเกษม  พันโพคา ที่...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายชุมพล กาญจนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งสิฟต์โดยสาร (ครั้งที่ 2 ) โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555  และกำหนดปิดซองใบเสนอราคาในวันที่...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ และนายสมชาย  ธารีเทียน จำเลย...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายนิมิต  ศรีกลชีพ ที่ 1, นายวินัย  ศรีกลชีพ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                        เริ่มแล้ว งานนครปฐมเอกซโป 2014 ชมการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs สินค้า OTOP และสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม กว่า 400 คูหา 29 พ.ค. – 4 มิ.ย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                            วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผอ. กอ.รมน. นายอำเภอกำแพงแสน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                   29 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                    นายอำนวย โชติสกุล ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการที่นายพศวีย์ จิตวรพันธ์ ได้ลาออกเนื่องจากได้การแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                ธ.ก.ส. เร่งทยอยจ่ายเงินรับจำนำข้าวให้กับชาวนาในจังหวัดนครปฐม จำนวน 9,109 ราย วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาท ตามนโยบายของ คสช. ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์           ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด จังหวัดนครปฐม จัดงานวันอัฏฐมีบูชา หรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า ปีที่ 121 หนึ่งเดียวในภาคกลาง            วันที่ 21 พฤษภาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       16 พ.ค. 57 ที่ห้องวาณิชไชยวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 งานโครงการสำรวจออกแบบถนนสายแยกทางหลวง 3097-...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ             ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวการจัดงาน นครปฐม Expo 2014 สนับสนุนผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค และสินค้า OTOP มาร่วมจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษอย่างมากมาย        ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,022
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon