หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ประชุมชี้แจงการปรับพื้นที่รับผิดชอบและส่งมอบพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในความรับผิดชอบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
    เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ      วันที่ 26 กันยายน 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางศศิวิมล...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
    หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2559        วันที่ 26 กันยายน 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2016”เสริมสร้างสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาถึงวัดกลางบางพระ         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดโครงการเวทีถนนปลอดภัยประจำปี 2559 ภายใต้การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่         วันที่ 21 กันยายน2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559ภายใต้หัวข้อ รวมพลังพัฒนาสังคม เด็กและเยาวชนคนเก่ง มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อออนไลน์            วันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐม จัดพิธีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
               สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมเปิดงานส้มโอมณฑลนครชัยศรี และผลไม้ดีจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม       ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
               วันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวให้โอวาท...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า การลอยโคมเป็นประเพณีพื้นบ้านในวันเพ็ญเดือนสอบสอง เดิมนั้นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 จะมี การลอยกระทง เรียกว่าพระราชพิธีจองเปรียงชักโคม ลอยโคม ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            นางสรัญญา  สวัสดิ์กนก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่   ขอความร่วมมือประกาศติดตามบุคคลสูญหาย  ชื่อนายสมโภชน์  แห่งพิษ  อายุ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            นางสรัญญา สวัสดิ์กนก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากนางสาวแพรวนภา  เอิมชา ขอความช่วยเหลือประกาศติดตามบุคคลสูญหาย ชื่อนายวรวุฒิ ทองพิทักษ์ อายุ 25 ปี เลขประจำตัวประชาชน  1...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อการพัฒนาตนเองให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนไม่จำกัดอายุ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         นายชัยณรงค์ เทียนชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ ประจำปี 2557 การแสดงคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
              นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการสนับสนุนซื้อดอกแก้วกัลยาและผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา และร่วมติดดอกแก้วกัลยาที่เสื้อ ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
          นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม  เปิดเผยว่า ชมรมการท่องเที่ยวนครปฐม ร่วมกับ สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
              กิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 จังหวัดนครปฐม               วันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 ชั่วโมง ก่อนหน้า
        นายเอกพันธุ์  คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครนครปฐมกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557  ณ  บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา (หน้าวัดพระงาม) ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 ชั่วโมง ก่อนหน้า
              นางจุฑามาศ เวศพาณิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานที่ต่างๆ และได้มีกิจกรมการคัดสรรหาสถานที่เป็นต้นแบบในการพัฒนา...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีนายนิติ เจียมสกุลธร เป็นโจทก์ และนายกษิภัท วาสบุญมา ที่ 1, นายฤติมา ธาระเวท ที่ 2  จำเลย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายรสา ว่าวกลาง ที่1, นางสาวนุชนาถ ที่รักษ์ ที่ 2...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
    นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ และนายลำพรหรือธีรสิทธิ์  วรชิน ที่ 1 กับพวก จำเลย หมายเลขแดงที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายสมทรง  โตคุ้มท้วม ที่ 1 กับพวก จำเลย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายเอกชัย  แสนเทศ จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.390/2554...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายนิพนธ์  เอาฬาร จำเลย หมายเลขแดงที่ ผบ.110/2553...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีบริษัท พระนครยนตรการ จำกัด เป็นโจทก์ และนางสาวประนอม หรือนางสาวสุภัคเกษม  พันโพคา ที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          นายชุมพล กาญจนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งสิฟต์โดยสาร (ครั้งที่ 2 ) โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555  และกำหนดปิดซองใบเสนอราคาในวันที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ และนายสมชาย  ธารีเทียน จำเลย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
       นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนายนิมิต  ศรีกลชีพ ที่ 1, นายวินัย  ศรีกลชีพ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                        เริ่มแล้ว งานนครปฐมเอกซโป 2014 ชมการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs สินค้า OTOP และสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม กว่า 400 คูหา 29 พ.ค. – 4 มิ.ย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                            วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผอ. กอ.รมน. นายอำเภอกำแพงแสน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                   29 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                    นายอำนวย โชติสกุล ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการที่นายพศวีย์ จิตวรพันธ์ ได้ลาออกเนื่องจากได้การแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                ธ.ก.ส. เร่งทยอยจ่ายเงินรับจำนำข้าวให้กับชาวนาในจังหวัดนครปฐม จำนวน 9,109 ราย วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาท ตามนโยบายของ คสช. ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์           ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด จังหวัดนครปฐม จัดงานวันอัฏฐมีบูชา หรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า ปีที่ 121 หนึ่งเดียวในภาคกลาง            วันที่ 21 พฤษภาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       16 พ.ค. 57 ที่ห้องวาณิชไชยวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 งานโครงการสำรวจออกแบบถนนสายแยกทางหลวง 3097-...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ             ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวการจัดงาน นครปฐม Expo 2014 สนับสนุนผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค และสินค้า OTOP มาร่วมจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษอย่างมากมาย        ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,213,682
 • ไอพีของคุณ54.161.77.30
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon