หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ประชุมชี้แจงการปรับพื้นที่รับผิดชอบและส่งมอบพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในความรับผิดชอบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
    เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ      วันที่ 26 กันยายน 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางศศิวิมล...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
    หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2559        วันที่ 26 กันยายน 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2016”เสริมสร้างสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาถึงวัดกลางบางพระ         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดโครงการเวทีถนนปลอดภัยประจำปี 2559 ภายใต้การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่         วันที่ 21 กันยายน2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559ภายใต้หัวข้อ รวมพลังพัฒนาสังคม เด็กและเยาวชนคนเก่ง มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อออนไลน์            วันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐม จัดพิธีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมเปิดงานส้มโอมณฑลนครชัยศรี และผลไม้ดีจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม       ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               วันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวให้โอวาท...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            นางสรัญญา  สวัสดิ์กนก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่   ขอความร่วมมือประกาศติดตามบุคคลสูญหาย  ชื่อนายสมโภชน์  แห่งพิษ  อายุ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            นางสรัญญา สวัสดิ์กนก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากนางสาวแพรวนภา  เอิมชา ขอความช่วยเหลือประกาศติดตามบุคคลสูญหาย ชื่อนายวรวุฒิ ทองพิทักษ์ อายุ 25 ปี เลขประจำตัวประชาชน  1...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อการพัฒนาตนเองให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนไม่จำกัดอายุ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         นายชัยณรงค์ เทียนชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ ประจำปี 2557 การแสดงคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
              นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการสนับสนุนซื้อดอกแก้วกัลยาและผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา และร่วมติดดอกแก้วกัลยาที่เสื้อ ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม  เปิดเผยว่า ชมรมการท่องเที่ยวนครปฐม ร่วมกับ สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
              กิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 จังหวัดนครปฐม               วันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
        นายเอกพันธุ์  คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครนครปฐมกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557  ณ  บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา (หน้าวัดพระงาม) ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
              นางจุฑามาศ เวศพาณิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานที่ต่างๆ และได้มีกิจกรมการคัดสรรหาสถานที่เป็นต้นแบบในการพัฒนา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น....

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นโจทก์ และนางสาวสุดาวดี หรือวรกมล สุทธิธรรม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง ณ บ้านเลขที่ 86/6 เลขที่ 86/7 และเลขที่ 86/8 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            นางชุติมา รื่นเริง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำหรับปฏิบัติ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ทั้งนี้กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
             มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบราคา เครื่องรับโทรทัศน์ LED TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์           กำหนดยื่นซองสอบราคา...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า โครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลปรทานที่ 13 มีความปรสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธรการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจ้างทำบานระบายน้ำ เครื่องกว้าน เกียร์มอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมครบชุด พร้อมติดตั้ง...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
       นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า โครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวืธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จพร้อมตอกจำนวน 2 รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 3...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
       นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า โครงการชลประทาน สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 6 รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 3 แห่ง...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
       นางพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาดมีความประสงค์จ้างเหมาโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้        1. โครงการขุดลอกคลองท่าผา-บางแก้ว หมู่ที่ 5-6...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม จะทำการจำหน่ายครุภัณฑ์หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ณ ศาลจังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองหลังบ้านครูโนรี หมู่ที่ 5 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปีพุทธศักราช  2557 ณ พุทธมณฑล...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                  วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                          นปช.เตรียมจัดสถานที่ชุมนุมรวมถึงด้านสาธารณูปโภคบริเวณถนนอักษะในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม           ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อม 4 ด้านหลักเพื่อดูแลกลุ่มผู้ชุมนุม นปช. บริเวณถนนอักษะ ที่กำลังจะเริ่มขึ้น             นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                      ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมากร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557           ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          ธ.ก.ส.นครปฐมรับมอบเงินสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือชาวนา 19.5 ล้านบาท พร้อมจ่ายเงินจำนำข้าวเปลือกให้กับชาวนานครปฐม จำนวน 103 รายตามลำดับใบประทวน           วันที่ 30 เมษายน 2557 ที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ อป.พร. ประจำปี 2557          วันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ บรรยายคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2557          วันที่ 29 เมษายน 2557...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 และศูนย์อนามัยร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมทั้งจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                                              วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,603
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon