หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              บรรยากาศการนับคะแนนออกเสียงประชามติที่จังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาดว่าจะทราบผลในภาพรวมทั้งจังหวัดภายในเวลา 20.00 น.               วันที่ 7...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม และต่างจังหวัด เดินทางมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติกันอย่างคึกคัก โดยบรรยากาศในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด            ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนสิงหาคม 2559       ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานและเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงร่วมมาใช้สิทธิในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ โดยตั้งเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80       ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ด้วยการมอบหลอดประหยัดพลังงาน LED  ติดตั้งให้กับองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานมูลค่ากว่า 3,100,000 บาท    ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมจัดเวทีเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ก่อนวันลงประชามติ 7 สิงหาคมนี้           ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559         วันที่  2 สิงหาคม 2559 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่ที่ 6...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานเปิดงานและประทานรางวัล งานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม          ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี    ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              ปตท. ส่งเสริมการเรียนรู้ มอบห้องสมุด “พลังไทย เพื่อไทย” แห่งที่ 36 ให้กับโรงเรียนวัดสองห้อง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม              ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้จดทะเบียนว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อดำเนินงานดูแลพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส พ.ศ. 2550...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                   สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่สถานประกอบการก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตาม เพื่อรายงานคณะกรรมการจังหวัดต่อไป                    ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
               กิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 จังหวัดนครปฐม                วันที่ 13 กันยายน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงาน OTOP ภูมิภาค ปี 2557 ภาคกลางจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน  2557  ณ ตลาดปฐมมงคล...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดเวทีเสวนาบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ก.ธ.จ. จังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ หน้าที่ในการแนะนำ สอดส่อง และติดตามการทำงานของภาครัฐ         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557              วันที่ 6 กันยายน 2557 ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             หลวงปู่พุทธะอิสระ จัดเวทีเสวนาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน เพื่อแก้ปัญหาพลังงานไทย โดยมีร่างสภาการจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและระดมความคิดเห็น ก่อนเข้าสู่เวทีเสวนาที่สโมสรกองทัพบก         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 296 ราย คิดเป็น 35.27 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        วันที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ  โดยนายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      29 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายทองหยาด หนองผือ นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตกและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อปม. อำเภอนครชัยศรี และ ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
        นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบังคับคลองผู้ใหญ่อิ้น หมู่ที่ 3 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          นายชูชาติ นักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองบ้านนายสกล หมู่ที่ 5 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
        นางวิไล วิทยานารถไพศาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2555 เรื่องการขยายระยะเวลาการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อให้กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
        นายสมศักดิ์ กาญจนศักดา นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สรรพากรภาค 6 เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรภาค 6 จะทำการจ้างดำเนินงานกรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีงบประมาณ 2555 ...................................
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         นายชุมพล  กาญจนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งลิฟต์โดยสาร ......................................
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
     นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่าิ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารคลังแรกรับผลิตภาพยนตร์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ และการซื้ออุปกรณ์ การอนุรักษ์ฟิมล์ภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล ...........................
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      นางชุติมา รื่นเริง นักวิชาการสรรพากรชำน่ญการพิดศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ นครปฐม 2 เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานวรรพากรพื้นที่นครปฐม 2  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ สำหรับปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ดังรายละเอียดเอกสารด้านล่างนี้...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาสลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยศาลจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้ ..............................
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบราคาเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า กำลังมอเตอร์ มากกว่า 500 วัตต์ จำนวน 10 คัน โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น. ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน หรือที่งานพัสดุ กองงานวิทยาเขต...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        นางมยุรี มังกรานนท์ชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ใีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ....................................

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                      รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2557   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิด “มหิดลสิทธาคาร” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม    ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          ประชาชนหลายหมื่นคนหลั่งไหลกันมาเล่นน้ำส่งท้ายวันสงกรานต์และสรงน้ำพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลองที่ถนนต้นสนจังหวัดนครปฐม ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  โดยเน้นการเล่นน้ำอย่างสุภาพและปราศจากแอลกอฮอล์     ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมออกตรวจจุดบริการประชาชนและจุดตรวจ/จุดสกัดของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมให้กำลังใจ และนำสิ่งของมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
               การจราจรในจังหวัดนครปฐมเริ่มหนาแน่นหลังจากประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากฉลองสงกรานต์ ขณะที่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 ยังคงมีประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญาตให้นำรถบรรทุกน้ำ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการในพื้นที่อำเภอสามพราน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
             ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมตรวจเยี่ยมจุดตรวจในพื้นที่ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน พร้อมระบุการจราจรในวันนี้มีปริมาณรถไม่มากนัก และยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าว        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมออกเยี่ยมจุดบริการประชาชน  พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกับผู้ขับขี่ตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร เพื่อให้เป็น 7 วันแห่งความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมตรวจเยี่ยมจุดตรวจในเขตอำเภอสามพราน พร้อมระบุ กรณีชาวบ้านประท้วงที่ห้ามเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 ขณะนี้เจ้าหน้าตำรวจได้ผ่อนผันให้สามารถเล่นน้ำได้ โดยขอให้อยู่ในขอบเขตและความเหมาะสม   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมตรวจเยี่ยมท่ารถโดยสารประจำทางและตรวจดูความพร้อมของสถานีขนส่ง ผู้ขับขี่ และรถโดยสารประทำทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์          ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,890,901
 • ไอพีของคุณ54.166.233.99
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon