หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอดอนตูม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ        ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ “ตามรอยเท้าพ่อ พอเพียง” แก่นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2559        ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมมอบทุนการศึกษากองทุนกาญจนาภิเษก แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559               วันที่ 9 สิงหาคม 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559          ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
รายงานข้อมูลและผลการจัดการออกเสียงประชามติของจังหวัดนครปฐม หน่วยออกเสียงประชามติ 1,146 หน่วย ผู้มีสิทธ์ 708,566 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ 422,909 คน คิดเป็นร้อยละ 59.69 จำนวนบัตรดี 411,580 บัตรเสีย 13,870 คิดเป็นร้อยละ 2.68 ผลการออกเสียงประชามติ ประเด็น 1...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              บรรยากาศการนับคะแนนออกเสียงประชามติที่จังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาดว่าจะทราบผลในภาพรวมทั้งจังหวัดภายในเวลา 20.00 น.               วันที่ 7...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม และต่างจังหวัด เดินทางมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติกันอย่างคึกคัก โดยบรรยากาศในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด            ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนสิงหาคม 2559       ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานและเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงร่วมมาใช้สิทธิในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ โดยตั้งเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80       ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดภาคกลาง  26 จังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจในการเฟ้นหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
       นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้จดทะเบียนว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อดำเนินงานดูแลพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส พ.ศ. 2550...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                   สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่สถานประกอบการก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตาม เพื่อรายงานคณะกรรมการจังหวัดต่อไป                    ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               กิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 จังหวัดนครปฐม                วันที่ 13 กันยายน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงาน OTOP ภูมิภาค ปี 2557 ภาคกลางจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน  2557  ณ ตลาดปฐมมงคล...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดเวทีเสวนาบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ก.ธ.จ. จังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ หน้าที่ในการแนะนำ สอดส่อง และติดตามการทำงานของภาครัฐ         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557              วันที่ 6 กันยายน 2557 ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             หลวงปู่พุทธะอิสระ จัดเวทีเสวนาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน เพื่อแก้ปัญหาพลังงานไทย โดยมีร่างสภาการจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและระดมความคิดเห็น ก่อนเข้าสู่เวทีเสวนาที่สโมสรกองทัพบก         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
      นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 296 ราย คิดเป็น 35.27 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
        วันที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ  โดยนายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           นางวารุณี พงษ์ศิวาภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4  แห่งกฎกระทรวงกำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         นางรัตนาภรณ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
      นางกษมา โรจนนิล ยุกตะทัต ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการเรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายในวงเงิน 177,100 บาท...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         นายพิสิฐพงศ์  พัวพานิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอาวุโส สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะดำเนินการเปิดประมูลสิทธิเช่าที่ดิน ด้วยการยื่นซองประมูลค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินแปลงหมายเลย 7/3 โฉนดที่ 77...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
        นายอนุชา ฟักสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 รายการ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
       นายสมโภชน์ กริบกระโทก ประมงจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาสร้างกร่ำจำนวน 7 แห่ง ตามแผนงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
        นายสมศักดิ์ กาณจนศักดา นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรภาค 6 เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรภสค 6 ได้ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธง เนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์ยื่นซองเสนอราคา .....................................
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
      นายปิยรัฐ จ่าเมือง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด จำนวน 2 ราย .........................................................
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
        นายมานพ เปี่ยมคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         นายสุรศิษฎ์ บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับโอนข้าราชการเพื่อมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ผนึกกำลังเครือข่าย อพม. ทุกอำเภอร่วมกันวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต แก่สื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2557             วันที่ 6 เมษายน 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดงานบุญประเพณีอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2557            เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557          วันที่ 2 เมษายน 2557 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           วันที่ 31 มีนาคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557           วันที่ 30 มีนาคม 2557 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,680
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon