หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐม จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้ ลด ละ เลิกยาเสพติด ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม        วันที่ 6...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง 8 จังหวัด ที่จังหวัดนครปฐม           ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจรักษา ลดความรุนแรงจากภาวะเบาหวานขึ้นจอตานำไปสู่ภาวะตาบอดได้             วันที่ 4 กรกฎาคม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559      ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน พร้อมเปิดตัวโครงการ “หนูณิชย์...พาชิม” เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคาที่เป็นธรรม          ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
    คณะลูกเสือในจังหวัดนครปฐมกว่า 2,000 คน ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559        วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดร.พัลลภ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นางสาวศิริพร แซ่ฉี รองกรรมการบริษัทไทยเฟิง จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่เพื่อวิถีไทยสงบสุขยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ ให้มีความรู้ความสามารถในบทบาทและอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ       ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดแถลงข่าวโครงการ ธปท.อาสา V10 เครือข่ายการเงินไทย สานสายใจสู่ใจประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายและช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงินและธนบัตร ในการสังเกตธนบัตรปลอม      วันที่ 25 สิงหาคม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม             ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 22 สิงหาคม 2557 นายสันติพล พัตรสงวน ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด “ราชวรมหาวิหาร” เป็นวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง เป็นที่ตั้งขององค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นพระเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
     วันที่ 22 สิงหาคม 2557 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายทองหยาด หนองผือ นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตกและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อปม....
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              ปศุสัตว์นครปฐมยืนยันฟาร์มหมูทุกแห่งมีการเลี้ยงในระบบมาตรฐานและปลอดภัย ไม่พบการตายด้วยโรคระบาด ตามกระแสข่าวทางโลกออนไลน์อย่างแน่นอน               วันที่ 20...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              นายแพทย์พินิจ  กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการชุมนุมอาสายุวกาชาดด้านการปฐมพยาบาล ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม           ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           นางวารุณี พงษ์ศิวาภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4  แห่งกฎกระทรวงกำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         นางรัตนาภรณ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      นางกษมา โรจนนิล ยุกตะทัต ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการเรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายในวงเงิน 177,100 บาท...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         นายพิสิฐพงศ์  พัวพานิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอาวุโส สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะดำเนินการเปิดประมูลสิทธิเช่าที่ดิน ด้วยการยื่นซองประมูลค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินแปลงหมายเลย 7/3 โฉนดที่ 77...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นายอนุชา ฟักสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 รายการ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
       นายสมโภชน์ กริบกระโทก ประมงจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาสร้างกร่ำจำนวน 7 แห่ง ตามแผนงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นายสมศักดิ์ กาณจนศักดา นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรภาค 6 เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรภสค 6 ได้ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธง เนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์ยื่นซองเสนอราคา .....................................
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      นายปิยรัฐ จ่าเมือง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด จำนวน 2 ราย .........................................................
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นายมานพ เปี่ยมคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         นายสุรศิษฎ์ บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับโอนข้าราชการเพื่อมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ผนึกกำลังเครือข่าย อพม. ทุกอำเภอร่วมกันวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต แก่สื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2557             วันที่ 6 เมษายน 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดงานบุญประเพณีอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2557            เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557          วันที่ 2 เมษายน 2557 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           วันที่ 31 มีนาคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557           วันที่ 30 มีนาคม 2557 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,231
 • ไอพีของคุณ54.198.122.70
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon