หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบริมตลิ่งข้างโรงเรียนบ้านบางประแดง อำเภอสามพราน หลังเกิดทรุดตัวรอบที่สองต่อจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง พร้อมเตรียมตั้งงบประมาณซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน    ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้ระบบ GAP เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญในการเลือกซื้อบริโภคสินค้าพืช GAP ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน            ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
               หัวหน้าผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่จังหวัดนครปฐม พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนม ซึ่งมีกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการอยู่ในระดับมาตรฐานตามที่กำหนด  ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559    ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม           วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์            วันที่ 8...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการ พัฒนากายใจ สังคม สู่ความเป็นสุภาพบุรุษอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม             วันที่ 8...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐม จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์         วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ตำบลถนนขาด...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม              วันที่ 6 มิถุนายน...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ             ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                       คุณกัญญ์ภิภัค  พงษ์แจ่มจิรกุล เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทแบ็งค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (บีอีเอส) เปิดเผยว่า...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม        วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                 นายทินรัตน์  สัจจาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้อนุมัติแผนการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดเผยว่า  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เนื่องด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองคาย ให้ประชาสัมพันธ์ประกาศติดตามหา นางละอองดาว ถือศีล...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           มะเร็งตับเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้น ๆ มูลนิธิโรคตับจึงได้ทำการรณรงค์นี้อย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา และในโอกาสวันตับอักเสบโลก ปี 2557 มูลนิธิ จึงได้ร่วมกับ รพ.เอกชนและรัฐ 90 แห่งทั่วประเทศ ตรวจไวรัสตับอักเสบบี แก่ประชาชนฟรี ในโครงการ “เรารักตับ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม              วันที่...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          นายอาณา จักรสุทธายน แรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดอบรมโครงการ แรงงานรวมใจต้านภัยค้ามนุษย์ และปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย   เปิดเผยว่าสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะจัดโครงการ “รวมพลังวิทยากรยุวกาชาด  ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1” เพื่อเปิดโอกาสให้วิทยากรยุวกาชาดจากทั่วประเทศ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เนื่องด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
        นายสุวิชาน แพทย์อุดม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์สอบราคาจีัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      นายมงคล ลีลาธนากร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศสอบราึคาซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัวของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2555 .......................................
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
    นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาเต็นท์โดมสีขาว พร้อมผ้าใบด้านข้าง และบูธมาตรฐานพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้่ในการจัดงาน "มหกรรมสินค้าปลอดภัย กลุ่มทวารวดี 55" โครงการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย (...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         นายวินัย บุญเลิศเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสนเปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน  ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำสายใหญ่ท่าสาร-บางปลา กม.10+350-24+000 ที่ตำบลสามง่าม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      นายวินัย บุญเลิศเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำสายใหญ่ท่าสาร-บางปลา กม.10+350-24+000 ที่ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            นายประทีป จุฬาเลิศ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          นายสมศักดิ์ กาญจนศักดิ์ดา นักวิชาการสรรพากร ชำนาญการ สำนักงานสรรพากรภาค 6  เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรภาค 6 จะทำการสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธง บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานสรรพากรภาค 6 แห่งใหม่ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ...............................
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่เลิกใช้แล้ว ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ...................................
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ เปิดเผยว่า ด้วยโรงเรียนราชินีบูรณะ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำเสื้อกีฬาสีตามแบบที่โรงเรียนกำหนดให้ จำนวน 3,399 ตัว โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ .........................
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ .............................

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                    จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                    สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อกำหนดระยะเวลาโฆษณาหาเสียงให้ผู้สมัครทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ในพื้นที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            คณะกรรมการตัดสินโครงการนครปฐมวัดร่มเย็น ประจำปี 2556 -2557 สรุปผลการตรวจประเมินวัดที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอ โดยแต่ละวัดได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านต่างๆ ทั้ง 7 วัด         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            )              วันที่ 13 มีนาคม 2557 นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         วันที่ 12 มีนาคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะพูดคุย ปรึกษาข้อราชการ ตามโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประจำเดือนมีนาคม 2557 ณ อาคารเรือนรับรองศูนย์ศิลปวัฒนธรรม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                       คณะกรรมการตรวจประเมินและตัดสินการประกวดโครงการ นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำปี 2556 -2557 ลงพื้นที่ตรวจประเมินวัดที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             คณะกรรมการตรวจประเมินและตัดสินการประกวดโครงการ นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำปี 2556 -2557 ลงพื้นที่ตรวจประเมินวัดที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอ ของอำเภอกำแพงแสนและอำเภอเมืองนครปฐม       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                  คณะกรรมการตรวจประเมินและตัดสินการประกวดโครงการ นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำปี 2556 -2557 ลงพื้นที่ตรวจประเมินวัดที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอ ของอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนมีนาคม 2557 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ            วันที่ 6 มีนาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครปฐม ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 พร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน          วันที่ 6...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,232
 • ไอพีของคุณ54.198.122.70
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon