หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบป้ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 และหน่วยงานรักษาศีล 5 ที่จังหวัดนครปฐม  ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดงานบุญประเพณี วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 123 ปี และมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
    บริษัท ไทยเฟิง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลใฝ่รู้สู่อาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9      วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
      บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน ชี้แจงการดำเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่6 ไปยังจังหวัดราชบุรี เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ      วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม ดร.พัลลภ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง เพื่อทดสอบความพร้อมของกำลังพลให้เกิดความชำนาญและสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ        ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
               คณะผู้แทนระดับสูงจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการสามพรานโมเดล และหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่จังหวัดนครปฐม             ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำพุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดขาว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2559             วันที่...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
               พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก พร้อมใจกันสวมชุดขาวร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่พุทธมณฑลเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2559         ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ตอน “รักเพลง รักพระเจ้าอยู่หัว”        ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เนื่องด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       8 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม และนายสายันห์ ศรีสมุทรนาค ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องหลักการเขียนข่าว และเทคนิคการนำเสนอข่าวโดยมีหัวข้อหลัก คือ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดการจัดแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 41 2557 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30น. ณ หอประชุมใหญ่...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นายสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นายกองตรีพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการเปิดโครงการปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนไทย ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมีประเด็นเพื่อการปฏิรูป จำนวน 10 แนวทางคือ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย และมาตรการทางด้านพลังงาน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงภาพรวมสถานการณ์พลังงาน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการสอบเลือกพระภิกษุและสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในต่างจังหวัดเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ เป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             ตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในจังหวัดนครปฐมเตรียมยื่นข้อเสนอใน 4 ประเด็นหลัก เพื่อให้ คสช. อนุญาตออกอากาศโดยเร็ว              วันที่ 1 กรกฎาคม 2557...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       นายสำเริง ครุฑดำ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะขายทอดคลาตครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ ...............................
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         นายวิเชียร เจริญศรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุมขอเปลียนแปลงการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนบนคันคลองฝั่งขวาคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-1 ขวา-9 ซ้าย ตำบลสระกระเทียม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
    นายสำเริง ครุฑดำ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผลิตกล่องกระดาษบรรจุลูกเป็ด-ลูกไก่ และจ้างผลิตถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารชนิดมีหูหิ้ว ............................ ชุติมา ลีนุกูล : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าว  
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศิลปสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่างศิลปสุพรรณบุรี กำหนดจัดโครงการประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2555  เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       นางรัตนาภรณ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ขอยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมงานจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
      นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 นครปฐม ปี 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา เปิดเผยว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา ได้จัดทำแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่องเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวพันธุ์ดี ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อตู้อบลมร้อนและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
       นายชุมพล กาญจนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างติดตั้งลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 300 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด ทำการติดตั้ง ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                วันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่บริเวณกุฏิเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายสุกรี นิโครธางกูร...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐมวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ลงสมัครเพียงสองคน            วันที่ 4 มีนาคม 2557 บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐม จัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง หลักสูตรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ร่วม 3 สร้าง ประจำปี 2557           วันที่ 3 มีนาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมเตรียมคัดเลือกวัดตัวอย่าง ตามโครงการนครปฐมวัดร่มเย็น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี 2556 - 2557            วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มลงข้างทาง ขณะไล่ตามจับผู้ต้องสงสัย จนได้รับบาดเจ็บสาหัส           วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อเวลาประมาณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐมติวเข้มสถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นายธีรพล...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมคลินิกสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานสถานประกอบการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         กลุ่มชาวนาในพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม แสดงพลังสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พร้อมให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันจะไม่เข้าร่วมการชุมนุมเนื่องจากเข้าใจสถานภาพของรัฐบาลที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาได้    ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,217
 • ไอพีของคุณ54.198.122.70
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon