หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมระเบียงไม้โฮมสเตย์แอนด์ฟาร์ม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
     จังหวัดนครปฐม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อถ่ายทอดความรู้ และให้บริการแก่เกษตรในชุมชนให้ได้รับความรู้เข้าถึงปัจจัยการผลิต       วันที่ 14 กรกฎาคม 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ คืนความสุขให้เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดนครปฐม โดยการมอบบ้าน ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสนับสนุนเด็กดี       วันที่ 13 กรกฎาคม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แถลงข่าวจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่องนวัตกรรมอาคาร 2559 (Building Innovation 2016)      วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมคเชนทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย พระพรหมมังคลาจารย์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐม จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้ ลด ละ เลิกยาเสพติด ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม        วันที่ 6...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง 8 จังหวัด ที่จังหวัดนครปฐม           ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจรักษา ลดความรุนแรงจากภาวะเบาหวานขึ้นจอตานำไปสู่ภาวะตาบอดได้             วันที่ 4 กรกฎาคม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559      ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม              วันที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นายอาณา จักรสุทธายน แรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดอบรมโครงการ แรงงานรวมใจต้านภัยค้ามนุษย์ และปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย   เปิดเผยว่าสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะจัดโครงการ “รวมพลังวิทยากรยุวกาชาด  ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1” เพื่อเปิดโอกาสให้วิทยากรยุวกาชาดจากทั่วประเทศ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เนื่องด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เนื่องด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       8 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม และนายสายันห์ ศรีสมุทรนาค ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องหลักการเขียนข่าว และเทคนิคการนำเสนอข่าวโดยมีหัวข้อหลัก คือ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดการจัดแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 41 2557 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30น. ณ หอประชุมใหญ่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม           ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นายสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557...

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       นายสำเริง ครุฑดำ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะขายทอดคลาตครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ ...............................
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
         นายวิเชียร เจริญศรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุมขอเปลียนแปลงการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนบนคันคลองฝั่งขวาคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-1 ขวา-9 ซ้าย ตำบลสระกระเทียม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
    นายสำเริง ครุฑดำ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผลิตกล่องกระดาษบรรจุลูกเป็ด-ลูกไก่ และจ้างผลิตถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารชนิดมีหูหิ้ว ............................ ชุติมา ลีนุกูล : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าว  
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศิลปสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่างศิลปสุพรรณบุรี กำหนดจัดโครงการประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2555  เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       นางรัตนาภรณ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ขอยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมงานจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 นครปฐม ปี 2555...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา เปิดเผยว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา ได้จัดทำแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่องเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวพันธุ์ดี ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2555...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อตู้อบลมร้อนและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       นายชุมพล กาญจนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างติดตั้งลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 300 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด ทำการติดตั้ง ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                วันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่บริเวณกุฏิเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายสุกรี นิโครธางกูร...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐมวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ลงสมัครเพียงสองคน            วันที่ 4 มีนาคม 2557 บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐม จัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง หลักสูตรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ร่วม 3 สร้าง ประจำปี 2557           วันที่ 3 มีนาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมเตรียมคัดเลือกวัดตัวอย่าง ตามโครงการนครปฐมวัดร่มเย็น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี 2556 - 2557            วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
          สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มลงข้างทาง ขณะไล่ตามจับผู้ต้องสงสัย จนได้รับบาดเจ็บสาหัส           วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อเวลาประมาณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐมติวเข้มสถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นายธีรพล...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมคลินิกสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานสถานประกอบการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         กลุ่มชาวนาในพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม แสดงพลังสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พร้อมให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันจะไม่เข้าร่วมการชุมนุมเนื่องจากเข้าใจสถานภาพของรัฐบาลที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาได้    ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,213,669
 • ไอพีของคุณ54.161.77.30
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon