หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             โรงเรียนการบินกำแพงแสนนำรถบรรทุกน้ำออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน               พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน และภาคประชาชน ร่วมกันกำหนดจัดงาน...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 411 ปี              วันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ศาลากองอำนวยการ...
ประกาศเมื่อ 1 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
              หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนเมษายน2559           ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากสถิติปีที่ผ่านมา         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 วัน ก่อนหน้า
          ประชาชนนับหมื่นคนหลั่งไหลกันมาเล่นน้ำส่งท้ายวันสงกรานต์และสรงน้ำพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลองที่ถนนต้นสนจังหวัดนครปฐม ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  โดยเน้นการเล่นน้ำอย่างสุภาพและปราศจากแอลกอฮอล์       ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 วัน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2559 เพื่อน้อมนำประชาชนให้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา สืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป          วันที่ 16 เมษายน 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมออกเยี่ยมจุดบริการประชาชน  พร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูปให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่           ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน รวมปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน             ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                 นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตร ได้กำหนดงาน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              นายศักดิ์สิทธิ์ สละชีพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดส่งผู้ฝึกเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ปี 2557 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 2557 ณ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)” ขึ้นเป็นประจำทุกปี...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
      นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล เปิดเผยว่า อำเภอพุทธมณฑลเป็นแหล่งที่มีนกอยู่เป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ครั้งอดีต ดังจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้มีนกอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น นกอีลุ้ม นกอุ่ม นกตะขาบทุ่ง นกกระจิบ นกกระจาบ นกเปล้า นกเด้า นกกระลุมพู นกโพระดก นกกา ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม            วันที่ 21 มิถุนายน 2557...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          นายเอนก สีหามาตย์ อธิการบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 กรมศิลปากรได้จัดสร้างพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี เนื่องในโอกาส กรมศิลปากรมีอายุครบ 100 ปี และได้จัดพิธีเทวาภิเษกพระพิฆเนศวร์ทั้งหมด ณ โบสถ์วัดพระแก้ววังหน้า (ภายในวิทยาลัยนาฏศิลปะ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         พันเอก วีระพันธ์ สมัครการ รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 32/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เรื่องระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ที่เน้นการนำองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อมาผลิตผลงานทางด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะทางด้านดิจิทัล (Digtal Media)...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         นายสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยจังหวัดนครปฐม เป็นสถาบันทางศิลปะจัดแสดงประติกรรมแห่งชีวิตที่เหมือนจริง เปิดดำเนินการให้ผู้สนใจเข้าชมมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 25 ก้าวสู่ปีที่ 26 ในเดือนมิถุนายน 2557...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           พลตำรวจตรี วิรัช วัชรขจร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาค 7 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ชมรมพระเครื่องท่าพระจันทร์ ชมรมนักข่าวและข่างพระเครื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการประกวดอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ปี พ.ศ.2557...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          บรรยากาศการเลือกตั้งในจังหวัดนครปฐมก่อนการปิดหีบเลือกตั้ง มีการฉีกบัตรจำนวน 2 ราย โดยในภาพรวมของการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและรายงานผลการนับคะแนนทั้ง 5 เขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมจัดการประกวดพันธุ์ไม้ชวนชมชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557             เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
               บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม สามารถเปิดลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามปกติทั้ง 5 เขต มีประชาชนและทหารร่วมไปใช้สิทธิ โดยไม่มีการขัดขวางหรือคัดค้านการเลือกตั้งจากกลุ่มใด      ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ประจำปี 2556 เลือกชม ชิม ช็อป พืชผักผลไม้สดปลอดภัย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมลิ้มรสอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมากกว่า 70 ร้านค้า       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                       พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปิดการแสดงรูปหุ่นขี้ผึ้ง “พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา พร้อมปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            มท.1 พร้อมกลุ่มมวลชนชาวจังหวัดนครปฐมกว่า 300 คน ร่วมแสดงบัตรประชาชนสนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 กุมภาพันธ์นี้            วันที่ 31 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเด็กดีเด่น และมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์การและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น ประจำปี 2557           วันที่ 29 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q เพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคให้เข้าถึงแหล่งจำหน่ายในการซื้อสินค้าเกษตรและอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 29 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการลดมลพิษทางน้ำโดยชุมชน ประจำปี 2557 โดยนายวรพล จันทร์งาม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ครั้งที่ 140 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานและความสำเร็จของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด         ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,235
 • ไอพีของคุณ54.198.122.70
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon