หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ส่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด”...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัด โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในพื้นที่              ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมรวมพลังเยาวชนไทย ทวารวดีร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559             วันที่ 20 มิถุนายน 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนรับมอบสีสำหรับใช้ในการก่อสร้าง “บ้านกาชาด” เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 14 หลัง       วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
   จังหวัดนครปฐมประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559     วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม “70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐร่วมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตาม รอยพ่อ”การปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืชขยายทางระบายน้ำ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบริมตลิ่งข้างโรงเรียนบ้านบางประแดง อำเภอสามพราน หลังเกิดทรุดตัวรอบที่สองต่อจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง พร้อมเตรียมตั้งงบประมาณซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน    ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้ระบบ GAP เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญในการเลือกซื้อบริโภคสินค้าพืช GAP ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน            ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
               หัวหน้าผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่จังหวัดนครปฐม พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนม ซึ่งมีกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการอยู่ในระดับมาตรฐานตามที่กำหนด  ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559    ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการสอบเลือกพระภิกษุและสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในต่างจังหวัดเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ เป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปี...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
             ตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในจังหวัดนครปฐมเตรียมยื่นข้อเสนอใน 4 ประเด็นหลัก เพื่อให้ คสช. อนุญาตออกอากาศโดยเร็ว              วันที่ 1 กรกฎาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ดังนี้          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม            ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5”...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          นายศักดิ์สิทธิ์ สละชีพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งกรมการจัดหางานว่าเกิดสถานการณ์ข่าวแรงงานต่างด้าวกัมพูชาตื่นตระหนกแห่เดินทางกลับประเทศ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                             นายบุญชู ภุชงค์ประเวศ ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า การประชุมหอการค้าครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม ในวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบว่า...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2014)” ขึ้นในระหว่างพฤหัสบดีที่ 7 -...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            นางสรัญญา สวัสดิ์กนก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เนื่องจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการแจ้งจากนายชัยรัตน์ ต่วนเครืออายุ 52 ปี ขอความช่วยเหลือติดตามสืบหาบุคคลสูญหาย ชื่อนางสาวจิระพัชร ต่วนเครือ อายุ 20 ปี (บุตรสาว)...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 เปิดเผยว่า ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          บรรยากาศการเลือกตั้งในจังหวัดนครปฐมก่อนการปิดหีบเลือกตั้ง มีการฉีกบัตรจำนวน 2 ราย โดยในภาพรวมของการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและรายงานผลการนับคะแนนทั้ง 5 เขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมจัดการประกวดพันธุ์ไม้ชวนชมชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557             เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
               บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม สามารถเปิดลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามปกติทั้ง 5 เขต มีประชาชนและทหารร่วมไปใช้สิทธิ โดยไม่มีการขัดขวางหรือคัดค้านการเลือกตั้งจากกลุ่มใด      ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ประจำปี 2556 เลือกชม ชิม ช็อป พืชผักผลไม้สดปลอดภัย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมลิ้มรสอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมากกว่า 70 ร้านค้า       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                       พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปิดการแสดงรูปหุ่นขี้ผึ้ง “พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา พร้อมปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            มท.1 พร้อมกลุ่มมวลชนชาวจังหวัดนครปฐมกว่า 300 คน ร่วมแสดงบัตรประชาชนสนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 กุมภาพันธ์นี้            วันที่ 31 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเด็กดีเด่น และมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์การและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น ประจำปี 2557           วันที่ 29 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q เพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคให้เข้าถึงแหล่งจำหน่ายในการซื้อสินค้าเกษตรและอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 29 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการลดมลพิษทางน้ำโดยชุมชน ประจำปี 2557 โดยนายวรพล จันทร์งาม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
          เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ครั้งที่ 140 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานและความสำเร็จของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด         ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,630
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon