หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม           วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์            วันที่ 8...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการ พัฒนากายใจ สังคม สู่ความเป็นสุภาพบุรุษอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม             วันที่ 8...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐม จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์         วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ตำบลถนนขาด...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม              วันที่ 6 มิถุนายน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ             ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบป้ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 และหน่วยงานรักษาศีล 5 ที่จังหวัดนครปฐม  ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดงานบุญประเพณี วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 123 ปี และมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
    บริษัท ไทยเฟิง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลใฝ่รู้สู่อาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9      วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน ชี้แจงการดำเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่6 ไปยังจังหวัดราชบุรี เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ      วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม ดร.พัลลภ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          นายวิฑูร  สุขพูล พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมได้รับอนุมัติโครงการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอาหาร เกษตร เกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเตรียมแผนดำเนินการจัดระเบียบวินจักรยานยนต์ รถตู้ และรถแท็กซี่ ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ             วันที่ 23 มิถุนายน 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                 นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตร ได้กำหนดงาน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              นายศักดิ์สิทธิ์ สละชีพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดส่งผู้ฝึกเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ปี 2557 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 2557 ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)” ขึ้นเป็นประจำทุกปี...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
      นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล เปิดเผยว่า อำเภอพุทธมณฑลเป็นแหล่งที่มีนกอยู่เป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ครั้งอดีต ดังจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้มีนกอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น นกอีลุ้ม นกอุ่ม นกตะขาบทุ่ง นกกระจิบ นกกระจาบ นกเปล้า นกเด้า นกกระลุมพู นกโพระดก นกกา ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม            วันที่ 21 มิถุนายน 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          นายเอนก สีหามาตย์ อธิการบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 กรมศิลปากรได้จัดสร้างพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี เนื่องในโอกาส กรมศิลปากรมีอายุครบ 100 ปี และได้จัดพิธีเทวาภิเษกพระพิฆเนศวร์ทั้งหมด ณ โบสถ์วัดพระแก้ววังหน้า (ภายในวิทยาลัยนาฏศิลปะ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         พันเอก วีระพันธ์ สมัครการ รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 32/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เรื่องระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ที่เน้นการนำองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อมาผลิตผลงานทางด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะทางด้านดิจิทัล (Digtal Media)...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
          บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดนครปฐม มีประชาชนที่ลงทะเบียนทยอยเข้าใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไร้กลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านการเลือกตั้ง      ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
            หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
                  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอำเภอสามพราน จัดงาน งาน OTOP Fari : OTOP ของดีนครปฐม ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
                        อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำพุทธศาสนิกชนนับหมื่น ร่วมพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและเจริญพระพทุธมนต์รัตนสูตร โครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           ชุมชนวังมณี ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เสนอโครงการป้องกันยาเสพติดส่งเสริมคุณภาพชีวิตรักสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล           ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม เสนอโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล           นายธรรมศักดิ์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           รองปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน            วันที่ 15 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายผักสดบริเวณตลาดปฐมมงคล อำเภอเมืองนครปฐม พบว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ปกติ เผยช่วงนี้ราคาผักใบมีราคาลดลงกว่าปกติเนื่องจากมีปริมาณมาก          ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         เทศบาลเมืองนครปฐม เสนอโครงการสามัคคีร่วมใจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านนาหุบ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมหมู่บ้าน และผลผลิตทางเกษตร            ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
               ชุมชนหมู่บ้านประปานคร เสนอโครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน         ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,041
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon