หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
               วันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่บริเวณคลองพระยากง ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำคูคลอง...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมเปิดงานเสน่ห์ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ AEC ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชน และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น             ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
        จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร         วันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่บริเวณวัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
        หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2559       วันที่ 24 มีนาคม 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ประจำปี 2558        วันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 4 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคู่สมรสรัฐมนตรี และคณะคู่สมรสทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ศึกษาดูงานหมู่บ้านและโรงเรียนตัวอย่างตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จังหวัดนครปฐม        ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเพื่อแผ่นดิน ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พุทธสถานทั่วประเทศ        ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559                วันที่ 18...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวการจัดงาน“เสน่ห์ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ AEC ครั้งที่ 2 ” ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มเลี้ยงหมู โรงฆ่าสัตว์ และร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม...

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม           วันที่ 10...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนาย   นรกิจ ศรัทธา ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม ดังนั้น เพื่อให้การดำรงชีวิตของประชาชนเป็นไปโดยปกติสุข และ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           นายมนต์ชัย  ปั้นโอ้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United NationEnveronment Programme : UNEP)...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นแกนนำสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐมที่วัดไร่ขิง            วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ในวันและเวลาดังนี้         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Hands-on Workshop on Digital Forensics             รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม           รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล คณบดีคณะรัฐศาสตร์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            พันเอก เชื้อชาย ขันธุปัฏน์ รองผู้อำนวยการ รมน. จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 57 เวลา 16.30 มานั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้ กอ....
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดห้องทำงานให้เด็กนักเรียนเข้าชม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมแจกของขวัญของรางวัลอีกมากมาย สร้างความประทับใจแก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            เทศบาลนครนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมแจกของขวัญ อาหาร และเครื่องดื่ม แก่เด็กๆอีกมากมาย           วันที่ 11 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                 สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้ง เพื่อกำหนดระยะเวลาโฆษณาหาเสียง ให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์นี้   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมสรุปผลการรณรงค์ 7 วันขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 61 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 63 คน มีผู้เสียชีวิต 3 คน           วันที่ 3 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 5 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จังหวัดนครปฐม เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 11 คน ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 2 คน           วันที่ 1 มกราคม 2557 นายชุมพล พิชญชัย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก พร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวตลอดปี 2557        วันที่ 1 มกราคม 2557 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่องค์พระปฐมเจดีย์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าฯนครปฐมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกจุดตรวจเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่            วันที่ 30 ธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึกและมหกรรมวัฒนธรรม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวนครปฐมอย่างล้นพ้น        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครปฐมวันแรกคึกคัก มีประชาชนเป็นจำนวนมากร่วมมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแก่อดีต ส.ส. ทั้ง 5 เขต โดยไม่มีการชุมนุมของกลุ่มผู้คัดค้านการเลือกตั้ง        ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,493
 • ไอพีของคุณ54.162.105.6
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon