หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐม แถลงข่าวการจัดงาน มหัศจรรย์นครปฐม Amazing Nakhonpathom พบกับบูธข้อมูลแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อาหาร ที่พัก และการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองนครปฐม            ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขบวนการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน    ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐม ต้อนรับคณะเยาวชนปั่นจักรยานกตัญญู รักพ่อแม่ รักษ์ฟ้า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน ซึ่งเดินทางมาดำเนินกิจกรรมตามรอยพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานกรรมการจัดการประกวด “นางสาวนครปฐม” เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานสนับสนุนการท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP  วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจภาคเอกชน และเกษตรกร...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมโรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             เกษตรกรชาวกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยโดยการเพาะเห็ดอินทรีย์ ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สู้ภัยแล้ง             ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             โรงเรียนการบินกำแพงแสนนำรถบรรทุกน้ำออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน               พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน และภาคประชาชน ร่วมกันกำหนดจัดงาน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 411 ปี              วันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ศาลากองอำนวยการ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนเมษายน2559           ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           นายบุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานที่ต่าง ๆ ให้มีส้วมสะอาดได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศของกรมอนามัย เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวว่า ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน “Health plus 4 you by GJ” ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม           วันที่ 10...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนาย   นรกิจ ศรัทธา ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม ดังนั้น เพื่อให้การดำรงชีวิตของประชาชนเป็นไปโดยปกติสุข และ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           นายมนต์ชัย  ปั้นโอ้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United NationEnveronment Programme : UNEP)...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นแกนนำสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐมที่วัดไร่ขิง            วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ในวันและเวลาดังนี้         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Hands-on Workshop on Digital Forensics             รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม           รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล คณบดีคณะรัฐศาสตร์...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                        วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมเปิดสัปดาห์จำหน่ายเค้กและคุกกี้ สดจากเตาทุกวัน ปลอดสารปนเปื้อน เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557       ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557           วันที่ 26 ธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2556 แก่เด็กนักเรียนกำพร้าที่ครอบครัวประสบอุทกภัย ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556             วันที่ 22 ธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดม แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ สออ. ประจำประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Awards) ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย         ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ชี้แจงแผนการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจ แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลทั้ง 7 อำเภอ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ          วันที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            อาสาสมัครแรงงานนครปฐมร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติอาสาสมัครแรงงานนครปฐมร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด            วันที่ 18 ธันวาคม 2556 นายธีรพล ขุนเมือง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         เทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปิดแพโกลเด้นมาร์ท ตลาดน้ำวัดพญา เพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าขายและรองรับสินค้า และเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน          วันที่ 15 ธันวาคม 2556 ที่บริเวณตลาดน้ำวัดลำพญา...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,989
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon