หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาโบราณสถาน เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว และการออกหน่วยบริการทางสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว       ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559           ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559               วันที่ 6 เมษายน 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
               วันที่ 4 เมษายน 2559 ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกาศวาระชุมชน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559                วันที่ 1 เมษายน 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
     วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยนางศิริ กำปั่นทอง...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่บริเวณกองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 26 มีนาคม 2559 ที่หอประชุมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดชมรมคนรักในหลวง พร้อมมอบเสื้อสัญลักษณ์แก่สมาชิก รุ่นที่ 1 โดยนางสาวยุพิน ดุษิยามี...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
     นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าจังหวัดนครปฐมดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปี พ.ศ.2557 โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30น.-10.30น. ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            นายวิฑูร สุขพูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน ในการงดถ่ายออกอากาศรายการประจำของสถานีวิทยุ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ          ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
               วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนาย   นรกิจ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จะดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการของ สท. ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา 2556 ดังนี้             - วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ซ้อมย้อมของแต่ละคณะ/แยกตามวิทยาเขต             - วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ซ้อมใหญ่ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมชมและร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 44 “แจ้งเกิด” (Rising) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 18.30 น. ณ Grand Hall ศูนย์การค้า Siam Discovery...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            ขอเชิญชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปะเสียงและการออกแบบ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดหลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรศิลปะเสียงและการออกแบบ ที่แรกในประเทศไทยซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิทยาการระดับปริญญาโทระหว่างดนตรี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และทัศนศิลป์...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                        วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมเปิดสัปดาห์จำหน่ายเค้กและคุกกี้ สดจากเตาทุกวัน ปลอดสารปนเปื้อน เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557           วันที่ 26 ธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2556 แก่เด็กนักเรียนกำพร้าที่ครอบครัวประสบอุทกภัย ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
             มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556             วันที่ 22 ธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดม แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ สออ. ประจำประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Awards) ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย         ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ชี้แจงแผนการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจ แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลทั้ง 7 อำเภอ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ          วันที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            อาสาสมัครแรงงานนครปฐมร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติอาสาสมัครแรงงานนครปฐมร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด            วันที่ 18 ธันวาคม 2556 นายธีรพล ขุนเมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         เทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปิดแพโกลเด้นมาร์ท ตลาดน้ำวัดพญา เพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าขายและรองรับสินค้า และเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน          วันที่ 15 ธันวาคม 2556 ที่บริเวณตลาดน้ำวัดลำพญา...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,890,882
 • ไอพีของคุณ54.166.233.99
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon