หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
   
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำลงในแหล่งน้ำสาธารณะ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่     ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมชุมชนชาวคลองลดมลพิษและเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำท่าจีน และคูคลองสาขา             วันที่ 18...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีน  ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำท่าจีน และคูคลองสาขา เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย        ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เตรียมจัดกิจกรรม “ม.มหิดล ลดใช้พลังงาน ชุมชนร่วมสืบสาน ปั่นจักรยานจิตอาสา” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่น     ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
    สถาบันพัฒนาครูคณะอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา และผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2558      นที่ 16 กันยายน 2558 ที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเททองหล่อพระสังฆปรินายก “ฮุ่ยเหนิง” บูรพาจารย์นิกายเซ็นรูปที่ 6 ณ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส ปีที่ 24 และพิธีมอบทุนแก่พระภิกษุ สามเณร และนักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 13,593,500 บาท         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันพระพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5              ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์กุมาร 101 พระคาถา” และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดนครปฐม มีประชาชนที่ลงทะเบียนทยอยเข้าใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไร้กลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านการเลือกตั้ง      ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
        สาวงามจากอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม คว้าสองรางวัล การประกวดธิดาชาวสวนและขวัญใจชาวสวน ในงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อนิล งานวันเกษตรคลองจินดา วัดปรีดาราม ประจำปี 2557         เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ที่วัดปรีดาราม (ยายส้ม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
ร้อยเอก ธนกฤต โพธิลา ประธานชมรมคนรักชวนชม จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ชมรมคนรักชวนชม จ.นครปฐม ร่วมกับ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร และ หอการค้าจังหวัดนครปฐม จัดงาน ชวนชม ไม้งาม อร่ามปฐมเจดีย์ ในงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                      นางบุษกร  วรรธนะภูติ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ที่จังหวัดนครปฐม      นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่า สำนักเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดังนี้  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในการจัดงานงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อนิล และงานวันเกษตรคลองจินดา ประจำปี 2557 ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรของตนเองออกมาจำหน่าย และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของตำบลคลองจินดา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 20 มกราคม 2557 ที่ห้องศรีสง่า โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมโฆษณาหาเสียงทางสถานีท้องถิ่นให้แก่ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสันติพล...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
               รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เปิดเผยว่า สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีพันธกิจ ๔ ประการ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           ชุมชนวังมณี ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เสนอโครงการป้องกันยาเสพติดส่งเสริมคุณภาพชีวิตรักสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาล           ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                             (19 มี.ค. 56 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น  3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 วัน ก่อนหน้า
          (18 มี.ค. 56 ) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจงหวัดนครปฐม เป็นประธานถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2556  ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมสังเกตการณ์  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                 วันที่  15  มีนาคม  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดโครงการบิ๊กคลีนนิ่งชุมชน  ประจำปี  2556  ณ  หอประชุม ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              วันที่  14  มีนาคม  2556  เวลา  09.00  น.  นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดการสัมมนา ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                    วันที่  13  มีนาคม  2556  เวลา  17.30  น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                 เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย นายธานี  ธัญญาโภชน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                    เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2556  นายธานี   ธัญญาโภชน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              วันที่  7  มีนาคม  2556  เวลา  19.00  น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดงานรวมพลังสตรีสากล  สู่ประชาคมอาเซียน  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                 เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2556  นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ  ปลัดจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,806
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon