หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “BIKE FOR MOM” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558        ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่การขี่รถซิ่ง ภายใต้ชื่อ From แว้น To Valunteer ที่จังหวัดนครปฐม โดยตำรวจภูภาค 7 นำร่องจังหวัดนครปฐมและราชบุรี นำเยาวชน 300 คน ปฏิญาณตนไม่ซิ่งบนถนน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน               วันที่ 23 มิถุนายน 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             นักค้นคว้าประวัติศาสตร์นครปฐม พบซากเรือโบราณอายุไม่น้อยกว่า 1,000 ปี และเศษกระเบื้องหลายยุค ถูกตักขึ้นจากบึงกุ่ม-บึงบางช้าง ลำน้ำโบราณในพื้นที่อำเภอเมือง จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรตรวจสอบ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมดื่มน้ำสาบาน และปฏิญาณตนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมเป็นกำลังสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด     ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ            ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           รองอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จที่จังหวัดนครปฐม โดยขอให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้            วันที่ 19...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2558            วันที่ 18...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2558              วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่บริเวณวัดละมุด...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            นายชุมพล พิชญชัย ห้วหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548  กำหนดให้วันที่  26 ธันวาคม   ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย ประจำเดือนมกราคม 2557 ดังนี้        วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นางพรรชนี ลิ้มสุคนธ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากประเภทกระเช้าสินค้าปีใหม่ ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ชี้แจงแผนการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจ แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลทั้ง 7 อำเภอ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ          วันที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            อาสาสมัครแรงงานนครปฐมร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติอาสาสมัครแรงงานนครปฐมร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด            วันที่ 18 ธันวาคม 2556 นายธีรพล ขุนเมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                   ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖นั้น           ทีมงานท้องถิ่นก้าวหน้า ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                  ดร.กัณทิมา   ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กำหนดจัด...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ภายใต้แนวคิด MEETING WITH ARTS ชูอัตลักษณ์ “ ศิลปากร : มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         กองทัพบก  โดยกรมศึกษายุทธศึกษาทหารบก  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร  และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยเริ่มจำหน่ายใบสมัครที่  ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
               (18ตุลาคม 2555) เวลา 10.00 น. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการทรวงสาธารณสุข นายอนุชา สะสมทรัพย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ของจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                          ( 12 ต.ค.55)เวลา 13.00 น. ที่วัดกลางคูเวียง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระครูสิริชัยสถิต เจ้าคณะตำบลสัมปทวน เจ้าอาวาสวัดสัมปทวน ได้ประชุมพระภิกษุ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                วันนี้(7 ตค.55) เวลา 14.00 น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
     ต้อนรับพ่อเมืองนครปฐมคนใหม่ไฟแรง           วันนี้(7 ตค.55) เวลา 10.30 น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           วันนี้(6 ตค.55) เวลา 11.00 น.  นายปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้ออกมาตรวจการเตรียมความพร้อมสถานการณ์น้ำของจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
               วันนี้(4 ตค.55)เวลา 11.00 น.  นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย นายอำเภอบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                    วันนี้(3 ตค.55) นายกฤษณ์  จินตะเวช  นายอำเภอบางเลน ระดมประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเลน ในการป้องกันบริเวณตลาดเก่า 100 ปี เขตเทศบาลตำบลบางเลน ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            วันนี้(1 ตค.55)เวลา 18.30 น.  นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  รักษาราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางด้านน้ำ อาทิ ชลประทานจังหวัด ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
ประกาศเมื่อ 5 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        สำหรับสถานการณ์การเตรียมพร้อมรับน้ำ ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้อีกหรือไม่นั้น ในส่วนของจังหวัดนครปฐม กรมชลประทานก็ได้มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไว้แล้ว โดยได้มีการนำกระสอบทรายหลายหมื่นใบ มาวางเรียงรายที่ประตูระบายน้ำ หมู่ 5 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 แห่ง...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,276
 • ไอพีของคุณ54.198.122.70
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon