หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28  กรกฎาคม 2558       ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่องอัตลักษณ์ไทยกับความมั่นคงของชาติ แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1 ที่จังหวัดนครปฐม            วันที่ 24 กรกฎาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            ตำรวจนครปฐมแถลงข่าวการจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุ ใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์บริษัท สินเชื่อ (ลิสซิ่ง) 4 แห่งในจังหวัดนครปฐม             วันที่ 24 กรกฎาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          จังหวัดนครปฐมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากสารเคมี เพื่อพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการเผชิญเหตุฉุกเฉิน           วันที่ 24 กรกฎาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558             วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่บริเวณวัดบางช้างเหนือ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่บริเวณวัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2558 (...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558            ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558       ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมอัญเชิญชิ้นส่วนพระบรมรูป พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ไปประดิษฐาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์              วันที่ 23...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
       วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต คลังจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกำหนดการจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      นายนพพร พิสุทธิมาน ผู้อำนวยการแขวงการทางนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานแขวงการทางนครปฐมได้เตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ประกอบกับในขณะนี้จังหวัดนครปฐมได้มีการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยกหนองขาหยั่ง และข้ามแยกทุ่งพระเมรุ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      ดร.นายแพทย์คงเดช ลีโทชวลิต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมีการเตรียมความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาลของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดนครปฐม ในการให้ความช่วยเหลือดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
     นางสาวขวัญเรือน อยู่พะเนียด การค้าภายในจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กกช.) ได้มีมติเมื่อวันที่๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติ กรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต๒๕๕๖/๕๗...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
      นายประยูร ติ่งทอง อุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า การลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม เป็นการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสาขาการผลิตที่สำคัญสาขาหนึ่งต่อเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
              วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการหอการค้า ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ สมัยปีบริหาร พ.ศ. ๑๕๕๖-๒๕๕๗ ที่ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           นางสาวอินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้จัดกิจกรรมเปิดร้านสัปดาห์จำหน่ายเค้กและคุกกี้ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                 นายนรกิจ  ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่กรมประชาสัมพันธ์มีแผนการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมืองเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                  นายยงยุทธ รักซ้อน หัวหน้าสำนักงานพัฒนากิจการค้าจังวหัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี  ๒๕๕๖...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          นายสุชิน  ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า สมาคมเรือวิทยุบังคับและสภาวัฒนธรรมอำเภอสามพราน  ได้จัดการแข่งขันเรือวิทยุบังคับชิงแชมป์นานาชาติ  ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยประทาน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556             วันที่ 22 ธันวาคม 2556...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               (18ตุลาคม 2555) เวลา 10.00 น. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการทรวงสาธารณสุข นายอนุชา สะสมทรัพย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ของจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                          ( 12 ต.ค.55)เวลา 13.00 น. ที่วัดกลางคูเวียง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระครูสิริชัยสถิต เจ้าคณะตำบลสัมปทวน เจ้าอาวาสวัดสัมปทวน ได้ประชุมพระภิกษุ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                วันนี้(7 ตค.55) เวลา 14.00 น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
     ต้อนรับพ่อเมืองนครปฐมคนใหม่ไฟแรง           วันนี้(7 ตค.55) เวลา 10.30 น.  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           วันนี้(6 ตค.55) เวลา 11.00 น.  นายปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้ออกมาตรวจการเตรียมความพร้อมสถานการณ์น้ำของจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
               วันนี้(4 ตค.55)เวลา 11.00 น.  นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย นายอำเภอบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                    วันนี้(3 ตค.55) นายกฤษณ์  จินตะเวช  นายอำเภอบางเลน ระดมประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเลน ในการป้องกันบริเวณตลาดเก่า 100 ปี เขตเทศบาลตำบลบางเลน ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            วันนี้(1 ตค.55)เวลา 18.30 น.  นายอภินันท์  จันทรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  รักษาราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางด้านน้ำ อาทิ ชลประทานจังหวัด ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
        สำหรับสถานการณ์การเตรียมพร้อมรับน้ำ ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้อีกหรือไม่นั้น ในส่วนของจังหวัดนครปฐม กรมชลประทานก็ได้มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไว้แล้ว โดยได้มีการนำกระสอบทรายหลายหมื่นใบ มาวางเรียงรายที่ประตูระบายน้ำ หมู่ 5 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 แห่ง...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,954
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon