หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           คณะสื่อมวลชนจังหวัดนครปฐมร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1            วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องอเนกประสงค์...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวการจัดงาน OTOP  ทวารวดีสีสันตะวันตก ปี 2558 ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ     วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย ข้าราชการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3         วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากสารเคมี โดยการฝึกแบบบนโต๊ะ เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการฝึกเต็มรูปแบบ            ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเปิดตลาดเกษตรกรและ SMEs ดอนหวายพลาซ่า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยส่งตรงถึงผู้บริโภค              วันที่ 19...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล ร้อยดวงใจถวายราชกุมารี 60 พรรษา เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2558            วันที่ 19 กรกฎาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐมซ้อมปั่นจักรยานตามเส้นทาง กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่            วันที่ 17 กรกฎาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           ชาวบ้านตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ชุมนุมหน้าโรงงานผลิตน้ำผลไม้ หลังเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เนื่องจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก       ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล และพันโทหนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมบริหารจัดการสลาก พร้อมคณะ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนสอนขับรถ ในการเป็นผู้ดำเนินการสอนและออกหนังสือรับรองแก่ผู้เรียน เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ โดยใช้มาตรฐานเดียวกับกรมการขนส่งทางบก        ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
                นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยมีแนวโน้มความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาทและขาดความระมัดระวัง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
               นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
            นายชุมพล พิชญชัย ห้วหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548  กำหนดให้วันที่  26 ธันวาคม   ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย ประจำเดือนมกราคม 2557 ดังนี้        วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม       ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
          วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นางพรรชนี ลิ้มสุคนธ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากประเภทกระเช้าสินค้าปีใหม่ ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ชี้แจงแผนการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจ แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลทั้ง 7 อำเภอ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ          วันที่...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
            อาสาสมัครแรงงานนครปฐมร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติอาสาสมัครแรงงานนครปฐมร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด            วันที่ 18 ธันวาคม 2556 นายธีรพล ขุนเมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
                   ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖นั้น           ทีมงานท้องถิ่นก้าวหน้า ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
                  ดร.กัณทิมา   ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กำหนดจัด...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
                มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ภายใต้แนวคิด MEETING WITH ARTS ชูอัตลักษณ์ “ ศิลปากร : มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                  (7 ก.ย. 55 )เวลา 10.00 น.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                 พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร. พร้อม พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี ผู้ ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา ผบช.ปส. นำทีมชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดเข้าตรวจค้นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ ย่านพุทธมณฑล ริมคลองทวีวัฒนา ทั้งนี้ พล.ต.ต....
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            (6 ก.ย. 55) เวลา 10.00 น. นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนการศึกษากองทุน “กาญจนาภิเษก” ให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสุวิมล จันทน์วิมล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          นายอำนวย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจากการตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 158,869,600 บาท ในจำนวนทั้งหมด 43 โครงการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                       (25 ส.ค.55 ) เวลา 09.00 น. ที่องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต ของจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                     (16 ส.ค. 55) เวลา 10.00 น. ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เรือโท จุฑา จงประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการกำลังพล หน่วยทหารเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      (15 ส.ค. 55)กระทรวงแรงงาน ประสานความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม จัดทำโครงการ แสงใหม่...ชีวิตใหม่ผู้พ้นโทษ ที่เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม โดยมี นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “สานอาชีพผู้พ้นโทษ”  และ นายนิมิต...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          (12 สค.55)  เวลา 17.00 น. นายนิมิต  จันทน์วิมล   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม   เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                       วันนี้(12 สค.55) เวลา 07.00 น.  ที่องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   นายนิมิต  จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
               (31 ก.ค. 55 ) เวลา 10.30 น. นายนิมิต จันทน์วิมลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน ซึ่งจังหวัดนครปฐม...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,328,685
 • ไอพีของคุณ3.80.85.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon