หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จับมือ กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจค้นและจับกุมโรงงานผลิตสารเคมีทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน ที่จังหวัดนครปฐม      ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร              วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่บริเวณวัดกำแพงแสน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
           ตำรวจสันติบาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม            วันที่ 27...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดงาน OTOP ก้าวไกลสู่อาเซียน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ปี 2558 สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน             วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานประเพณีวันอัฏฐมีบูชาประจำปี 2558 ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 122 ปี            วันที่ 25 พฤษภาคม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            กลุ่มรักปฐมนครจัดกิจกรรม “ตามรอยประวัติศาสตร์ คนนครปฐม เชิดชูบรรพชน ทวารวดี” หลังปัญหาการเคลื่อนย้ายและปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จบลงด้วยดี โดยนักเรียนและประชาชนเป็นจำนวนมากร่วมกิจกรรมบนเวที...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ปี 2558 เพื่อให้เยาวชนมีจิตอาสา พร้อมเป็นแนวร่วมในการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 1              วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการค้ามนุษย์ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอสามพราน          ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           บริษัท ไทยเฟิง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลใฝ่รู้สู่อาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8            วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายชาติชาย...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         รองศาสตราจารย์โสภนา ศรีจำปา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           นายณรงค์ศักดิ์  สมพัศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ จะรับโอนข้าราชการที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่จะขอโอนเพื่อเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ระดับปฏิบัติงาน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นางสาวอริยา  ลิ้มสุวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 – 8 ธันวาคม 2557 จะเปิดรับสมัครความคุ้มครองมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 โดยทางเลือกที่ 3 นี้...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประกาศ เรื่อง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                        นายบุญชู  ภุชงค์ประเวศ ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                นายสิทธิโชติ  วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานทดแทน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า ได้จัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของประเทศ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         นายสุเทพ โชคบุญธิยานนท์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคมของทุกปี เป็น “ วันคนพิการสากล ”  เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการในสังคม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
             21 พ.ย.  2556  นายธีรพล ขุนเมือง แรงงานจังหวัดนครปฐม ได้นำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และอำเภอสามพรานเข้าเยี่ยมโรงงานมาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง ตรามาลี และนมโคสดพาสเจอร์ไรซ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อให้ประชาชนมีวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ.๒๕๕๖  อย่างต่อเนื่อง ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
            นายสมภพ  ปราบณรงค์  สวัสดิการและคุ้มครองค่าแรงจังหวัดนครปฐมประกาศเชิญชวนให้สหภาพแรงงาน  นายจ้าง  ผู้แทนนายจ้าง ...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
               (12 ก.ค. ๕๕ ) เวลา 09.30 น. ที่วัดไร่ของ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์มะพร้าวน้ำหอมสามพราน ครั้งที่ 1 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             (๑๒ ก.ค. 55 )เวลา 09.00 น. ที่ริมแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมแผนแจ้งเตือนภัยและเผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลห้วยพลู...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                            (11 ก.ค. 55)เมื่อเวลา 17.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ ดอกเตอร์ ไพศาล ล้อมทอง ผู้แทนพระองค์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รับบริจาคโลหิตตามโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา      ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิช  ลงพื้นที่อำเภอสามพราน  ดูศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองสามพราน  เพื่อพัฒนาให้เป็นสนามวอลเล่ย์บอลมาตรฐาน  ให้สมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทยได้ใช้เป็นสนามฝึกซ้อม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            เทศบาลเมืองไร่ขิง เตรียมจัดงาน มหัศจรรย์ มะพร้าวน้ำหอมสามพราน ครั้งที่ 1 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอสามพราน          ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         (7 ก.ค.55) ที่หน้าสถานีตำรวจโพธิ์แก้ว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พล.ต.ต.เพชรัตน์ แสงไชย ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.ชัชชาย คล้ายคลึง ผกก.สภ.โพธิ์แก้ว พ.ต.ท.ประสม หงส์โต รอง ผกก.สส. ร.ต.อ.มนตรี จ่ายน้ำเที่ยง รอง สว.สส. เปิดเผยถึงผลการจับกุม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                       (7 ก.ค.55)นายกิติพงษ์ โตโพธิ์ไทย  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2555...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
   

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,225
 • ไอพีของคุณ54.198.122.70
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon