หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พันธมิตรการบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีนอย่างบูรณาการ ที่จังหวัดนครปฐม             ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดงานประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง 122 ปี อัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง       ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช พร้อมคณะกรรมการ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จังหวัดนครปฐม         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ และทรงเจิมรถโรงหนัง “เฉลิมทัศน์” ณ หอภาพยนตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            หอการค้าจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโยนกล้าข้าวลงแปลงนาสาธิต ตามโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในพื้นที่จริงจากกลุ่มเครือข่ายผู้นำทางการเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ ให้เกษตรนำไปทดลองปฏิบัติ       ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center จังหวัดนครปฐม และงาน e-job fair เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ว่างงานได้มีอาชีพ มีงานทำ โดยมีนายจ้างและสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 50 บริษัท...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            นายสมภพ  ปราบณรงค์  สวัสดิการและคุ้มครองค่าแรงจังหวัดนครปฐมประกาศเชิญชวนให้สหภาพแรงงาน  นายจ้าง  ผู้แทนนายจ้าง ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          นางสรัญญา สวัสดิ์กนก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ขอความช่วยเหลือติดตามสืบหาบุคคลสูญหาย ชื่อนายกิตติพงษ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
        นางสรัญญา สวัสดิ์กนก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดน่าน โดยนายวันชัย แซ่ท้าว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           นายอมร พุทธสัมมนา ประมงจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 5 แสนตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         ตำรวจภูธรภาค  7  แถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอาวุธปืน  พร้อมของกลางเป็นจำนวนมาก       วันที่  19  พฤศจิกายน  2556  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
          รองศาสตราจารย์ ดรฺ.สมบัติ ชิณะวงศ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2556  ในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2556 ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
           พลอากาศตรีชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เปิดเผยว่า โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักรบทางอากาศ เพื่อปกป้องน่านฟ้าไทย สถาบันแห่งนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2484 โดยมีสถานที่ทำการแห่งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  จัดรายการสดทางวิทยุ  เรื่องการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                    นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำจะดำเนินการในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก่อน เนื่องจากเป็นพื้นทีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากที่สุด...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดโครงการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในวันจันทร์ที่ ๒๕...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           (15  มิ.ย. 55)นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจังหวัดนครปฐม ที่ ห้องปลาวาฬ โรงแรมเวล อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
         เวลา ๐๙.๐๐น. (4 ก.ค. 55) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดเสวนา “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข” ตามโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
        (30 มิ.ย. 55) เวลา 10.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระสงค์  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
                         วันนี้(22 มิ.ย.55) ที่ห้องประชุมโรงเรียนทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  นายชลิต ตุ้มทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวารวดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย Young DPR...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            (14 มิ.ย. 55) เวลา 14.00 น.  ที่บ้านเลขที่ 38/160 หมู่บ้านประภัสสรวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัด...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         (15 มิ.ย.55) นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยนายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  นายอำเภอและผู้นำชุมชน ลงเรือจากหน้าวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            (13 มิ.ย. 55) เวลา 15.30 น. ที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้ทางอำเภอนครชัยศรี กรมเจ้าท่า นายกองค์การบริการส่วนตำบลลานตากฟ้า กำนันและผู้ใหญ่บ้าน...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,895,559
 • ไอพีของคุณ54.145.103.69
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon