หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
               หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558          ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 ลงพื้นที่ตรวจโรงงานกลั่นสุราชุมชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อบังคับใช้กฎหมายในด้านต่างๆ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค           ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมยืนยัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่มีคำสั่งยุบและย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ พร้อมเตรียมจัดหาสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            สภา อบจ.นครปฐม เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเรียกร้องให้กรมศิลปากรยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ายโบราณศิลปวัตถุจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และขอให้ชี้แจงต่อประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นลายลักษณ์อักษร...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
             ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมยังคงแสดงพลังคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเสนอหากกรมศิลปากรมีนโยบายถ่ายโอนให้ท้องถิ่นดูแล จะตั้งงบประมาณรองรับซึ่งเป็นภาษีของประชาชน...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมกล้วยไม้ ปี 58 เพื่อเผยแพร่ศักยภาพแหล่งผลิตกล้วยไม้คุณภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน         ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจัดโครงการทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนที่จังหวัดนครปฐม             วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
           รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขบวนการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน     ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          นางสรัญญา สวัสดิ์กนก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ขอความช่วยเหลือติดตามสืบหาบุคคลสูญหาย ชื่อนายกิตติพงษ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
        นางสรัญญา สวัสดิ์กนก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดน่าน โดยนายวันชัย แซ่ท้าว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           นายอมร พุทธสัมมนา ประมงจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 5 แสนตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
         ตำรวจภูธรภาค  7  แถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอาวุธปืน  พร้อมของกลางเป็นจำนวนมาก       วันที่  19  พฤศจิกายน  2556  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
          รองศาสตราจารย์ ดรฺ.สมบัติ ชิณะวงศ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2556  ในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2556 ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           พลอากาศตรีชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เปิดเผยว่า โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักรบทางอากาศ เพื่อปกป้องน่านฟ้าไทย สถาบันแห่งนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2484 โดยมีสถานที่ทำการแห่งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  จัดรายการสดทางวิทยุ  เรื่องการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                    นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำจะดำเนินการในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก่อน เนื่องจากเป็นพื้นทีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากที่สุด...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดโครงการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในวันจันทร์ที่ ๒๕...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจังหวัดนครปฐม เป็น ๑ใน ๓๖ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           (15  มิ.ย. 55)นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจังหวัดนครปฐม ที่ ห้องปลาวาฬ โรงแรมเวล อำเภอเมือง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         เวลา ๐๙.๐๐น. (4 ก.ค. 55) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดเสวนา “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข” ตามโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
        (30 มิ.ย. 55) เวลา 10.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระสงค์  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                         วันนี้(22 มิ.ย.55) ที่ห้องประชุมโรงเรียนทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  นายชลิต ตุ้มทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวารวดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย Young DPR...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            (14 มิ.ย. 55) เวลา 14.00 น.  ที่บ้านเลขที่ 38/160 หมู่บ้านประภัสสรวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัด...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
         (15 มิ.ย.55) นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยนายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  นายอำเภอและผู้นำชุมชน ลงเรือจากหน้าวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
            (13 มิ.ย. 55) เวลา 15.30 น. ที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้ทางอำเภอนครชัยศรี กรมเจ้าท่า นายกองค์การบริการส่วนตำบลลานตากฟ้า กำนันและผู้ใหญ่บ้าน...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,743,591
 • ไอพีของคุณ54.162.105.6
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon