หน้าแรก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทรา...

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมเข้ารับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลจากองคมนตรี ตามโครงการสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ ประจำปี 2558 หลังสถิติผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลงได้ร้อยละ 50       ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐมรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล ซึ่งในขณะนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินรวมทั้งสิ้น 22,000 บาทแล้ว           วันที่ 28 เมษายน 2558 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ที่จังหวัดนครปฐม             วันที่ 26 เมษายน 2558 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมปั่นตามวิถีอินทรีย์สุขใจ เปิดเส้นทางปั่นตามดูวิถีอินทรีย์ เพื่อเปิดมุมมองใหม่เที่ยวแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีทำนา ปลูกผัก กระตุ้นเกษตรกรให้หันมาทำเกษตรแบบดั่งเดิม โดยพึ่งพาตนเองและธรรมชาติ  ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. สร้างอาชีพสร้างรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต     ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 410 ปี             วันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ศาลากองอำนวยการ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมเปิดงาน OTOP ทวารวดีสีสันตะวันตก ประจำปี 2558 เพิ่มช่องทางการจำหน่วยสินค้าให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1           ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2558           ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด ราชการ               วันที่...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายผู้แทนข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและถวายความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นางสรัญญา  สวัสดิ์นก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  ได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  ขอความช่วยเหลือติดตามสืบหาบุคคลสูญหาย ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            เทศบาลนครปฐมรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เฉพาะผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครปฐม  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายมนัส แจ่มเวหา  อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้จัดเตรียมเงินคงคลังไว้สูงสุดถึง ๖ แสนล้านบาท เพื่อรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปีไม่ให้สะดุด “...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย  ครั้งที่  5  ในหมวดอักษร  กน  ซึ่งหมายถึง  ก้าวหน้าร่ำรวย  นำพาโชคลาภ        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                      คณะทำงานตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก  ออกตรวจสอบสลากสินค้าร้านจำหน่ายรถยนต์มือสองในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม  เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                นายสมสุข  ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ในเขตจังหวัดนครปฐม หมวดอักษร กต (...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                   นายสุชิน ธรรมพิทักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยในคืนวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีประชาชน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นายเอกพันธุ์  คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครนครปฐมกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556  ณ  บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา (หน้าวัดพระงาม) ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า สำนักงานศาล ปกครอง จะดำเนินการประกวดภาพยนต์สั้นศาลปกครอง หัวข้อ เล่าเรื่องคดีปกครอง ท้าประลองทำหนังสั้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตามหัวข้อดังกล่าว ชิงเงินรวมกว่า ๕๐๐...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,473,137
 • ไอพีของคุณ54.167.126.106
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon