หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม          วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 16.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
             รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พันธมิตรการบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีนอย่างบูรณาการ ที่จังหวัดนครปฐม             ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดงานประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง 122 ปี อัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง       ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
             สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช พร้อมคณะกรรมการ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จังหวัดนครปฐม         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ และทรงเจิมรถโรงหนัง “เฉลิมทัศน์” ณ หอภาพยนตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            หอการค้าจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโยนกล้าข้าวลงแปลงนาสาธิต ตามโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในพื้นที่จริงจากกลุ่มเครือข่ายผู้นำทางการเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ ให้เกษตรนำไปทดลองปฏิบัติ       ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อให้ประชาชนมีวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ.๒๕๕๖  อย่างต่อเนื่อง ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            นายสมภพ  ปราบณรงค์  สวัสดิการและคุ้มครองค่าแรงจังหวัดนครปฐมประกาศเชิญชวนให้สหภาพแรงงาน  นายจ้าง  ผู้แทนนายจ้าง ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          นางสรัญญา สวัสดิ์กนก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ขอความช่วยเหลือติดตามสืบหาบุคคลสูญหาย ชื่อนายกิตติพงษ์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        นางสรัญญา สวัสดิ์กนก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดน่าน โดยนายวันชัย แซ่ท้าว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           นายอมร พุทธสัมมนา ประมงจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 5 แสนตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
         ตำรวจภูธรภาค  7  แถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอาวุธปืน  พร้อมของกลางเป็นจำนวนมาก       วันที่  19  พฤศจิกายน  2556  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          รองศาสตราจารย์ ดรฺ.สมบัติ ชิณะวงศ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2556  ในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2556 ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           พลอากาศตรีชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เปิดเผยว่า โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักรบทางอากาศ เพื่อปกป้องน่านฟ้าไทย สถาบันแห่งนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2484 โดยมีสถานที่ทำการแห่งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  จัดรายการสดทางวิทยุ  เรื่องการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
                    นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำจะดำเนินการในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก่อน เนื่องจากเป็นพื้นทีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากที่สุด...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,632
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon