หน้าแรก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทรา...

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม อัญเชิญพระรูปพลตรีหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ องค์ใหม่ ประดิษฐานบนแท่นบูชาหน้ากองบัญชาการฯ             วันที่ 22 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมแถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า 6,000 เม็ด โดยรับสารภาพติดต่อซื้อขายยาบ้ากับชาวเขาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย            วันที่ 22 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวจัดงาน OTOP ทวารวดีสีสันตะวันตก ประจำปี 2558 เพิ่มช่องทางการจำหน่วยสินค้าให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1           ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงผลงานรอบ 6 เดือนของกระทรวงมหาดไทย              เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นายชาติชาย...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
           ศาลจังหวัดนครปฐมจัดงาน 133 ปี วันศาลยุติธรรม เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาศาลยุติธรรม            เมื่อวันที่ 21...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
          สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมต่อการปฏิรูปประเทศ ผ่านรายการ สปช. เสียงประชาชน           วันที่ 17 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            ประชาชนนับหมื่นคนหลั่งไหลกันมาเล่นน้ำส่งท้ายวันสงกรานต์และสรงน้ำพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลองที่ถนนต้นสนจังหวัดนครปฐม ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  โดยเน้นการเล่นน้ำอย่างสุภาพและปราศจากแอลกอฮอล์     ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
    จังหวัดนครปฐมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง ผู้บดเจ็บลดลง และผู้เสียชีวิตลดลงครึ่งหนึ่งจากสถิติปีที่แล้ว     วันที่ 16 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลาลกลางจังหงวัดนครปฐม นายชาติชาย ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดพิธีบรรพชาสามเณรชาวไทย เมียนม่า ลาว และกัมพูชา ตามโครงการรักษาศีล 5 สู่อาเซี่ยน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558 โดยประชาชนเป็นจำนวนมากต่างพาครอบครัวมาร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระร่วงฯจำลอง ที่องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย     ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
              นายต่อพงศ์  เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดเผย เนื่องด้วยวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวโรกาสมหามงคลยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
              ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมจัดแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีตามสถานการณ์  เพื่อเตรียมความพร้อม  และพัฒนาทักษะในการใช้อาวุธปืน  ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม          ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 10 เดือน ก่อนหน้า
                             ผู้ประกอบการโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐม  เผยเกษตรกรยังคงมีความพึงพอใจในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               นายสมพาศ  นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน ปลัดนำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ปคอป. ได้สรุปรายงานผลการดำเนินการ “...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                  นายสุชิน  ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยวัดบางช้างใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               นายมนต์ชัย  ปั้นโอ้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ (...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              ว่าที่ร้อยตรี อุทิศ  รุ่งธีระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (คริสเตียนโพล) เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการแก้ปัญหายาเสพติด...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,477,047
 • ไอพีของคุณ54.91.16.95
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon