หน้าแรก

ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม          วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 16.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พันธมิตรการบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีนอย่างบูรณาการ ที่จังหวัดนครปฐม             ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมจัดงานประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง 122 ปี อัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง       ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช พร้อมคณะกรรมการ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จังหวัดนครปฐม         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ และทรงเจิมรถโรงหนัง “เฉลิมทัศน์” ณ หอภาพยนตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
            หอการค้าจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโยนกล้าข้าวลงแปลงนาสาธิต ตามโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในพื้นที่จริงจากกลุ่มเครือข่ายผู้นำทางการเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ ให้เกษตรนำไปทดลองปฏิบัติ       ...

หน้า

ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                    นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำจะดำเนินการในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก่อน เนื่องจากเป็นพื้นทีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากที่สุด...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดโครงการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในวันจันทร์ที่ ๒๕...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                จังหวัดนครปฐมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจังหวัดนครปฐม เป็น ๑ใน ๓๖ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายผู้แทนข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและถวายความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         นางสรัญญา  สวัสดิ์นก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  ได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  ขอความช่วยเหลือติดตามสืบหาบุคคลสูญหาย ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
            เทศบาลนครปฐมรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เฉพาะผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครปฐม  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
          นายมนัส แจ่มเวหา  อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้จัดเตรียมเงินคงคลังไว้สูงสุดถึง ๖ แสนล้านบาท เพื่อรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปีไม่ให้สะดุด “...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
               จังหวัดนครปฐมเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย  ครั้งที่  5  ในหมวดอักษร  กน  ซึ่งหมายถึง  ก้าวหน้าร่ำรวย  นำพาโชคลาภ        ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                      คณะทำงานตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก  ออกตรวจสอบสลากสินค้าร้านจำหน่ายรถยนต์มือสองในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม  เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค   ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                นายสมสุข  ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ในเขตจังหวัดนครปฐม หมวดอักษร กต (...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,730
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon