หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            กลุ่มรักปฐมนครจัดกิจกรรม “ตามรอยประวัติศาสตร์ คนนครปฐม เชิดชูบรรพชน ทวารวดี” หลังปัญหาการเคลื่อนย้ายและปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จบลงด้วยดี โดยนักเรียนและประชาชนเป็นจำนวนมากร่วมกิจกรรมบนเวที...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ปี 2558 เพื่อให้เยาวชนมีจิตอาสา พร้อมเป็นแนวร่วมในการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ         ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 1              วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการค้ามนุษย์ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอสามพราน          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           บริษัท ไทยเฟิง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลใฝ่รู้สู่อาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8            วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายชาติชาย...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
               หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐมเปิดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 ลงพื้นที่ตรวจโรงงานกลั่นสุราชุมชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อบังคับใช้กฎหมายในด้านต่างๆ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมยืนยัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่มีคำสั่งยุบและย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ พร้อมเตรียมจัดหาสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
         นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า สำนักงานศาล ปกครอง จะดำเนินการประกวดภาพยนต์สั้นศาลปกครอง หัวข้อ เล่าเรื่องคดีปกครอง ท้าประลองทำหนังสั้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตามหัวข้อดังกล่าว ชิงเงินรวมกว่า ๕๐๐...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
              นายต่อพงศ์  เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดเผย เนื่องด้วยวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวโรกาสมหามงคลยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมจัดแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีตามสถานการณ์  เพื่อเตรียมความพร้อม  และพัฒนาทักษะในการใช้อาวุธปืน  ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                             ผู้ประกอบการโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐม  เผยเกษตรกรยังคงมีความพึงพอใจในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               นายสมพาศ  นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน ปลัดนำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ปคอป. ได้สรุปรายงานผลการดำเนินการ “...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
                  นายสุชิน  ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยวัดบางช้างใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               นายมนต์ชัย  ปั้นโอ้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ (...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
              ว่าที่ร้อยตรี อุทิศ  รุ่งธีระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
               นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,895,467
 • ไอพีของคุณ54.145.103.69
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon