หน้าแรก

ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย

ข่าว

ประกาศเมื่อ 2 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. สร้างอาชีพสร้างรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต     ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 410 ปี             วันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ศาลากองอำนวยการ...
ประกาศเมื่อ 2 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมเปิดงาน OTOP ทวารวดีสีสันตะวันตก ประจำปี 2558 เพิ่มช่องทางการจำหน่วยสินค้าให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 ชั่วโมง ก่อนหน้า
              หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2558           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 3 ชั่วโมง ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด ราชการ               วันที่...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
            กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม อัญเชิญพระรูปพลตรีหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ องค์ใหม่ ประดิษฐานบนแท่นบูชาหน้ากองบัญชาการฯ             วันที่ 22 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
           ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมแถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า 6,000 เม็ด โดยรับสารภาพติดต่อซื้อขายยาบ้ากับชาวเขาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย            วันที่ 22 เมษายน 2558...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวจัดงาน OTOP ทวารวดีสีสันตะวันตก ประจำปี 2558 เพิ่มช่องทางการจำหน่วยสินค้าให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1           ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงผลงานรอบ 6 เดือนของกระทรวงมหาดไทย              เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นายชาติชาย...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 วัน ก่อนหน้า
           ศาลจังหวัดนครปฐมจัดงาน 133 ปี วันศาลยุติธรรม เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาศาลยุติธรรม            เมื่อวันที่ 21...

หน้า

ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
              นายต่อพงศ์  เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดเผย เนื่องด้วยวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวโรกาสมหามงคลยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
              ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมจัดแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีตามสถานการณ์  เพื่อเตรียมความพร้อม  และพัฒนาทักษะในการใช้อาวุธปืน  ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม          ...
ประกาศเมื่อ 3 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
                             ผู้ประกอบการโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐม  เผยเกษตรกรยังคงมีความพึงพอใจในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
               นายสมพาศ  นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน ปลัดนำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ปคอป. ได้สรุปรายงานผลการดำเนินการ “...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
             วันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                  นายสุชิน  ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยวัดบางช้างใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
               นายมนต์ชัย  ปั้นโอ้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ (...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
              ว่าที่ร้อยตรี อุทิศ  รุ่งธีระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
               นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
              มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (คริสเตียนโพล) เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการแก้ปัญหายาเสพติด...

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

ไม่มีข่าวในขณะนี้

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,751,757
 • ไอพีของคุณ54.161.108.58
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon