ข่าว

ประกาศเมื่อ 3 เดือน 6 วัน ก่อนหน้า
         มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษาเพื่อการสงเคราะห์แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนทุนพระราชทาน          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 6 วัน ก่อนหน้า
         นางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดนครปฐม เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะจำหน่ายรางวัลสลากบำรุงกาชาดการกุศล ประจำปี 2561 ที่ไม่มีผู้ประสงค์ขอรับรางวัล กำหนด ดังนี้ รางวัล ที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาทต่อรางวัล จำนวน 2 รางวัลในราคาขั้นต่ำ เริ่มต้น...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 6 วัน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐม จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา พิธีกางธงฉัพพรรณรังสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และกิจกรรมปฏิบัติพุทธบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 6 วัน ก่อนหน้า
         นครปฐม ม.ล.ปนัดดา กล่าวกับเยาวชนบ้านมุฑิตาเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย ที่ลูกหลานเยาวชนมีหน้าที่ดำรงรักษาไว้           วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 6 วัน ก่อนหน้า
          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน”  โครงการปิ่นมาลาวิชาการ “เอกาทศวิชา เสริมสร้างปัญญาวุฒิ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562    ...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 6 วัน ก่อนหน้า
         สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี ประจำปี 2562        วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 6 วัน ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐม จัดโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต่านการทุจริตตามมาตรา 63  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันมีส่วนร่วมในการชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ    ...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 6 วัน ก่อนหน้า
    อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จัดงานประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลของชุมชนบางหลวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 6 วัน ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐมเปิดงานเทศกาลอาหารผลไม้ และของดีนครปฐม (หอการค้านครปฐมแฟร์)ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของผลไม้ สินค้า ผลผลิตด้านการเกษตร และอาหารนานาชนิด ของจังหวัดนครปฐมให้เป็นรู้จักอย่างแพร่หลาย           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม สถาบันการศึกษา ข้าราชการ และภาคเอกชนจัดกิจกรรมลดปริมาณฝุ่นละออง และกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day โดยการนำโดรนเพื่อการเกษตร จากจังหวัดนครราชสีมา มาฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่เมืองนครปฐม      ...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม ขอความร่วมมือลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5             วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จากสถานการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5...
ประกาศเมื่อ 4 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           นายพัฒนพงศ์  ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงสมุทรสาคร โดยโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง มีงานก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4...
ประกาศเมื่อ 5 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
        นางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 2/2561 และเห็นชอบกำหนด “วันงดแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ” ให้แก่ลูกค้าในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ...
ประกาศเมื่อ 6 เดือน 1 วัน ก่อนหน้า
                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการประกวดหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ซึ่งประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย พิมพ์โฆษณาในประเทศไทย ให้มีคุณภาพดี มีสารประโยชน์...
ประกาศเมื่อ 6 เดือน 1 วัน ก่อนหน้า
                          นายภิญโญ  ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเครือข่ายมหามิตร Friendly...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,356
 • ไอพีของคุณ34.74.216.252
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon