ข่าวประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
        กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค 6 มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 9 อัตรา ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน        ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นางสาวสยุมพร อำนวยบุญทรัพย์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรภาค 6 เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรภาค 6 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานจำนวน 6 อัตรา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
       นางชุติมา รื่นเริง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 เปิดเผยว่า กรมสรรพากรมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 7 เดือน ก่อนหน้า
            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงวัดจินดาราม ถึง สุขเขต กฟจ.นครปฐม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวงเงิน 793,990.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)  ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์จำนวน 7 รายการ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงแพะ – แกะ อย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
           จังหวัดนครปฐม ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการขายทอดตลาด - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จำนวน 2 รายการ ซึ่งเป็นพัสดุ - ครุภัณฑ์ ที่หมดความจำเป็น เนื่องจากใช้งานเป็นเวลานาน (ตามสำเนาทะเบียนครุภัณฑ์...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐม ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ ซึ่งเป็นพัสดุ - ครุภัณฑ์ ยานพาหนะที่หมดความจำเป็น เนื่องจากใช้งานเป็นเวลานาน (ตามสำเนาทะเบียนครุภัณฑ์)...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสัตว์ชำแหละทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 200 ตัวอย่าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการจัดการสินค้าปศุสัตว์ ด้านโคเนื้อ - โคนม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 3,200,000.00 บาท      ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
         องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการวางท่อ คสล. ดังนี้             โครงการวางท่อ คสล. หมู่ 16 และ 20 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
     องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม โดยมีการจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจำนวน 1 หลังขนาด6.00เมตร ยาว 12.00เมตร บริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
     องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม โดยมีการจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจำนวน 1 หลังขนาด6.00เมตร ยาว 12.00เมตร บริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนคปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซีจำนวน 50 แห่ง โครงการผลิตปศุสัตว์สะอาด กิจกรรมเตรียมความพร้อมการผลิตปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการเข้าสู่ AEC...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 144 รายการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 เลขที่ 71 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,795
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon