ข่าวประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศเมื่อ 4 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนคปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก พีวีซี จำนวน 30 ชุด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสินค้าปศุสัตว์ ด้านโคเนื้อ - โคนม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
            จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า “ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม” ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามคำขอเลขที่ 51100045 ทะเบียนเลขที่ สข 55100043 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บ้านพักประมงจังหวัดนครปฐม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม     ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 วัน ก่อนหน้า
          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตถุงพลาสติกหูหิ้วสำหรับบรรจุอาหาร โครงการผลิตปศุสัตว์สะอาด กิจกรรมระบบตรวจสอบย้อนกลับการผลิตปศุสัตว์ (traceability) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2557  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 วัน ก่อนหน้า
          สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย (ศาลจังหวัดราชบุรี) บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วย (ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 6 หน่วย (...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 วัน ก่อนหน้า
            องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม     ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ก่อสร้าง ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  16,524,...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน คือ รถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุสีดำหมายเลขทะเบียน ศช 675 กรุงเทพมหานครแบบดับเบิ้ลแคปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสปริมาตรกระบอกสูบ 2,500 ซีซี จำนวน 4 สูบและรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุสีดำ หมายเลขทะเบียน ศฉ6107...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
               สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประมูลปากเปล่า ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม จำนวน 46 เครื่อง โดยผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้     ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
        สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะดำเนินงานการขายทอดตลาดพัสดุที่รื้อถอน (บ้านพักข้าราชการของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม)ครั้งที่ 4 จำนวน 12 รายการ 6,403 หน่วยนับ ตามบัญชีที่แนบ โดยมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์สอบราคาจ้างดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “อาหารดี สินค้าเด่น เมืองนครปฐม ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณชั้น 3 หน้า Food Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน 7 รายการ ของงานโครงการฝายบ้านบินหลา ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ ของงานโครงการฝายบ้านบินหลา ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะดำเนินงานการขายทอดตลาดพัสดุที่รื้อถอน (บ้านพักข้าราชการของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม) จำนวน 12 รายการ 6,403 หน่วยนับ ตามบัญชีที่แนบ โดยมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,446
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon