ข่าวประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)           กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 21...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ซึ่งจะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูลปากเปล่า ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 เลขที่ 95/59 หมู่ 7 ถนนทางเข้าอำเภอสามพราน ตำบลสามพราน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงแซ่อมแซมอาคารชุดที่พักข้าราชการ  ขนาด  30 หน่วย ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม          ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค 6 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์  ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน           กำหนดยื่นซองสอบราคา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
             สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  (วิทยาลัยบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)  ) มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้          1....
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลอดผอมเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานใน วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1         ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
            สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 81 รายการ ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
        สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพจำนวน 4 คัน โดยวิธีประมูลปากเปล่าในวันที่ 17 มีนาคม 2557 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 ตั้งอยู่เลขที่ 95/...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
          สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จำดำเนินการขายทอดตลาดรถราชการเก่าชำรุด และเสื่อมสภาพที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน           ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาติดต่อขอดูรถราชการเก่าชำรุดดังกล่าวได้ที่ งานบริหารทั่วไป...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
เรือนจำกลางนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินงานสาธารณะ จำนวน ๔๙ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ให้กับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ภายในวงเงิน ๑,๐๙๑,๗๓๐.๖๓ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทหกสิบสามสตางค์)     ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
นางสาวสุภัทรา ห่อศรีสัมพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๑ เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม๑ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๑ จำนวน ๓ รายการ ตามบัญชีรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
                นายกทรงวุฒิ ทองบัวศิริไล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม แบบ คสล. 2 ชั้น ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
      นายณรงค์ศักดิ์ สมพัศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม เปิดเผยว่าเรือนจำกลางนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการสาธารณะ จำนวน ๔๙ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ให้กับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ภายในวงเงิน ๑,๑๐๙,๐๐๐.๔๓...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
              องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่3,8,14 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.โครงการขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึก 2 เมตร...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,398
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon