ข่าวประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งหอถังสูง 10 เมตร ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเสาเข็ม) ทรงแชมเปญ ฐานรากตอกเสาเข็ม ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่3211010 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามที่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
               องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบระบบโซล่าเซลแบบ 10 วัตต์ หมู่ที่2,23 จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 1.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบระบบโซล่าเซล หมู่ที่2...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการวางท่อ คสล. ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รายละเอียดดังนี้              โครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 1และหมู่ 4...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม รายละเอียดดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่8...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการคันดิน กั้นน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดดังนี้ 1.โครงการคันดินกั้นน้ำพร้อมวางท่อ คสล....
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแบบไร้เหล็กเสริม หมู่ที่3,15 จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้                     1....
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
             ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์))มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๓ รายการ ตามรายละเอียด ดังนี้       ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
นางสาวสยุมพร อำนวยบุญทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนสรรพากรภาค ๖ เปิดเผยว่า กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรภาค ๖ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหลังเดิม ของสำนักงานสรรพากรภาค ๖ เพื่อใช้เป็นอาคารเก็บพัสดุและสถานที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการขายทอดตลาดรถราชการเก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๒ คัน ตามบัญชีที่แนบโดยมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาติดต่อขอดูรถราชการเก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพดังกล่าวได้ที่งานบริหารทั่วไป...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างถมดินบดอัดแน่นทางลำเลียงด้วยเครื่องจักร จ้างถมดินบดอัดแน่นทำนบดินชั่วคราวด้วยเครื่องจักร จ้างขุดดินบ่อก่อสร้าง และจ้างถมดินรองพื้นบ่อก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคันน้ำ ๓ แห่ง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำกำแพงเข็มพืดเหล็กกันดินชั่วคราว ระยะเวลาใช้งาน ๙๐ วัน พร้อมตอกและรื้อถอน จำนวน ๓ ครั้ง จำนวน ๑ รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคันน้ำคลองนุกูล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลสามพราน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำกำแพงเข็มพืดเหล็กกันดินชั่วคราว ระยะเวลาใช้งาน ๙๐ วัน พร้อมตอกและรื้อถอน จำนวน ๓ ครั้ง จำนวน ๑ รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคันน้ำ ๓ แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลสามพราน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.๒๑๓ – ๒๕๕๒) จำนวน ๒ รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคันน้ำ ๓ แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม      ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหินย่อย เบอร์ ๒ และหินใหญ่ ขนาด O ๒๐ – ๓๐ ซม. จำนวน ๒ รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคันน้ำ ๓ แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม    ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเหล็ก H ขนาด ๒๕๐ x ๒๕๐ x ๙ x ๑๔ มม. ตาม มอก.๑๒๒๗ –๒๕๓๙ จำนวน ๑ รายการ และเหล็กแผ่นดำ ขนาด ๔” x ๘” หนา ๑๐ มม. จำนวน ๑ รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคันน้ำ ๓ แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,355
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon