ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
            มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับโอน / ย้าย รับราชการฯ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   ...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
            นายกมล ศักดิ์ประสิทธิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552...
ประกาศเมื่อ 4 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
            มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2552...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
        สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.)ประเภทสัดส่วนแต่ละจังหวัดตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานด้วยสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่ง  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
             นายธีรชัย ประติพัทธิ์พงษ์ นายแพทย์(ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช)เปิดเผยว่าโรงพยาบาลนครปฐมสำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
          กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ หรือ ปวช. ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากกองประจำการ) เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
     ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป           ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา โดยได้รับอัตราเงินเดือน ๑๕,๙๖๐ บาท       ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
นายรณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗ เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา   เปิดเผยว่า   โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา   อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
                 นายสมควร  ปิยะพงศ์เดชา  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
                นางศุภนา  คุ้มวงศ์ดี  จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ดำเนินการขยายเครือข่ายการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ครอบคลุมพื้นที่ระดับตำบล และหมู่บ้านทั่วประเทศ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 5 เดือน ก่อนหน้า
           นายณรงค์ศักดิ์  สมพัศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ จะรับโอนข้าราชการที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่จะขอโอนเพื่อเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ระดับปฏิบัติงาน...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสหกรณ์ จ.นครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป          ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
๑. หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิชาช่างวิทยุเบื้องต้น, วิชาช่างเครื่องเสียง, วิชาช่างซ่อม ซีดี และ วีซีดี และวิชาช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๒. หมวดวิชาช่างไฟฟ้า ได้แก่ วิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, วิชาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และวิชาช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น ๓. หมวดวิชาช่างโลหะ ได้แก่...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
ตำแหน่งงาน ๑. พนักงานขาย / พนักงานแคชเชียร์ ๒. พนักงานตัดเย็บผ้า ๓. พนักงานขับรถ (รถตู้/รถกระบะ) ๔. พนักงานบริการจราจร/บริการทั่วไป ๕. พนักงานรักษาความปลอดภัย (กลางวัน/กลางคืน) คุณสมบัติ - เพศ ชาย / หญิง อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป - วุฒิ ป.๖ ขึ้นไป (แล้วแต่ตำแหน่งงาน) - สามารถทำงานเป็นกะได้ ,...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,234
 • ไอพีของคุณ148.251.135.214
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon