ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
 ตำแหน่งงาน ๑.ปฏิบัติงานลำเลียงส่งมอบอาหารและภาชนะอุปกรณ์สายการบินไทยและงานจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นเครื่องสายการบินไทย(CL-T) ๒.ทำหน้าที่งานลำเลียงภาชนะอุปกรณ์และส่งมอบขึ้นเครื่องสายการบินลูกค้าและงานจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นเครื่องสายการบินไทย(CL-O) ๓.ปฏิบัติงานจัดบรรจุอาหารร้อน (CO-H)...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
คุณสมบัติ ๑.ต้องเป็นทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ๒.เพศชาย- หญิง ๓.อายุ๒๑-๕๕ปี ๔.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ๕.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ๖.มีใบขับขี่รถยนต์ขนส่งชนิดใดก็ได้ ฟรี-การอบรมการขับรถ   -ที่พักช่วงการฝึกอบรม -อาหารระหว่างการฝึก    -...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
               การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน  จำนวน ๕ อัตรา  ในราคาอัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๕๗๐.-บาท/คน/เดือน  ระยะเวลาจ้าง  ๑๒  เดือน ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
                          นายวิวัฒน์  เขาสกุล สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๒ เปิดเผยว่ากรมสรรพสามิต  โดยสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๒ ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
      นายรณชัย  จ๋วงพานิช  ปศุสัตว์เขต ๗ เปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคาร-กระบือ  เพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ                ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
      นายวุฒิชัย ดิษบรรจง  รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี  เปิดเผยว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  โดย  กองอาชีพผ่านอาชีวสงเคราะห์  รับสมัครทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจำการ ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
               สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม       ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
               สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ สังกัด สำนักงานจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๙๖๐ บาท ทั้งนี้จะเริ่มจ้าง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 6 เดือน ก่อนหน้า
          นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคนหางานสุ่มคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภาคใต้โครงการ “ ความร่วมมือไทย- อิสราเอล เพื่อจัดหางานตำแหน่ง” คนงานภาคเกษตร รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 3 จังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อเป็นลูกจ้างสมทบ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม  ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา  ...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า เพื่อทำความเข้าใจในการติดต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องของนายจ้าง/สถานประกอบการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ที่เห็นชอบให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
       นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน       1.บริษัท Ming Rong Yuan Business จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตท่อกลั่นน้ำมัน ถังบรรจุของเหลวหรือแก๊สที่ทนแรงงานดันสูง...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
    นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น(Public Interest Foundation, International Manpower Development Organization, Japan)...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 8 เดือน ก่อนหน้า
      นางสาวพิไลวรรณ เนียมวัน นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักงานสรรพากรภาค 6 เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรภาค 6 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 9 อัตรา ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 9 เดือน ก่อนหน้า
    นายวุฒิชัย ดิษบรรจง รองหัวหน้าสำนักงานฯ เปิดเผยว่า  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ และเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า แรงงานช่างไม้ครุภัณฑ์ และแรงงานช่างเชื่อโลหะ ประจำเดือน สิงหาคม 2556 ดังนี้...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,420
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon