ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเมื่อ 5 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
         นางสาวอินดา  แตงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จะรับสมัครและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,670 บาท...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 11 เดือน ก่อนหน้า
            นายอำพันธ์  นิโรธร นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
        นางสาวอินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อโสตฯ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 7,670 บาท...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
          นางสาวพนิดา ผายวงศ์ษา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เปิดเผยว่า สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 7,620...
ประกาศเมื่อ 5 ปี 12 เดือน ก่อนหน้า
          นางสาวพนิดา ผายวงศ์ษา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เปิดเผยว่า สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 7,620...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 วัน ก่อนหน้า
         นายสมโภชน์  สุทธาธิวงษ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,340 บาท จำนวน...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 วัน ก่อนหน้า
          นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม เคยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งพนักงานขับรถ ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานทั่งไป (ชาย-หญิง)  บัดนี้...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                            นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐมประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งที่รับสมัคร...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          นายวิเชียร  อัชฌประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หรือ  ป.ป.ช.  ประจำจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  สำนักงาน  ป.ป.ช.  ประจำจังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         นายปิยะรัฐ จ่าเมือง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
             นายประทีป  จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูพิเศษสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ด้วยเงินงบประมาณ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            นายจินดา  แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม เคยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งผู้ช่วยเวชกิจฉุกเฉิน และตำแหน่องเจ้าพนักงานสาธารณสุข นั้น...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            นางสุดา    ชัยรัตน์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป         ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
           คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานที่หมวดวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา           ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายเวลารับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา           ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,334
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon