ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะขยายเวลาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตราสังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์       ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม  เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐมจะรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง          ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะขยายเวลาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตราสังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์   ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สกอ. กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ “ ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืน “ ( Sustainable Technology Development ) ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับสมัคร โอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาลัยศิลปากร      ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา          ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
          นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กาชาดจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
  นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี เตรียมจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน “นัดพบ IT งานดีที่นครปฐม & กาญจนบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
  นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครแรงงานเข้าร่วมโครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน ครั้งที่ 3” จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตร ณ ประเทศอิสราเอล โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2556...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 1 เดือน ก่อนหน้า
        นายวุฒิชัย ดิษบรรจง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การทหารผ่านศึก โดย กองการอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ รับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ และเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
       นายอนุชา  ฟักสุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา โดยการสอบคัดเลือก     ผู้ประสงค์จะสมัคร...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
      นายประเสริฐ  โฆษิตพิรุณ วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 1อัตรา ปฏิบัติงานในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม      ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           นายจินดา  แอกทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลนครปฐม เคยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งผู้ช่วยเวชกิจฉุกเฉิน ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
           นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 3 ตำแหน่ง     ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,384
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon