ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5  ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสงค์สมัครขอและยืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2556  จนถึงวันที่ 2...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
นายจินดา  แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้.- 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2) ตำแหน่งผู้ช่วยเวชกิจฉุกเฉิน 3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  (วุฒิ ปวท.) และ 4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (วุฒิ ปวส...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
นางอุไรวรรณ คูหพันธ์ คลังเขต 7 เปิดเผยว่า สำนักงานคลังเขต 7 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้า     ทำงานตำแหน่งนักวิชาการคลัง 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคลังเขต 7 เลขที่ 27/12...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 2 เดือน ก่อนหน้า
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ปฎิบัติราชการประจำสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวันครปฐม) ผู้สนใจสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น 2...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
       นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลนครปฐมเคยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จำนวน 3 ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ โรงพยาบาลนครปฐมได้ขยายเวลารับสมัครต่อ เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนน้อย...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎดาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัด งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ค่าตอบแทนเดือนละ 14,020 บาท เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 980 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ผู้สนใจสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
            โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม เคยรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จำนวน 3 ตำแหน่ง ซึ่งตอนนี้ทาง โรงพยาบาลได้ขยายเวลาการับสมัครต่อ เนื่องจากมีผู้มาสมัครเป็นจำนวนน้อย ดังนี้.- 1. พนักงานเปล ค่าจ้าง 6,905...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 3 เดือน ก่อนหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
           นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม เคยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์นั้น ทางโรงพยาบาลได้ขยายเวลารับสมัครต่อ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
นายมานพ ศรีผึ้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า องค์การบรอหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 84 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบัวแดง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) แจ้งว่า วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานบุคลากร อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1/วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
         คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตำแหน่งสถาปนิก เงินเดือน 16,230 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
             มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,900 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร       ...
ประกาศเมื่อ 6 ปี 4 เดือน ก่อนหน้า
โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้.- 1. พนักงานเปล  ค่าจ้าง 6,905 บาท 2. พนักงานทั่วไป (คนงานชาย,หญิง) ค่าจ้าง 6,905.-บาท 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ค่าจ้าง 6,905.-บาท  กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14- 31...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,427
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon