สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

 

          นางสุดา    ชัยรัตน์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป

          ตำแหน่งพนักงานโยธา  อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,160 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาวิชาชีพ , ปริญญาวิชาชีพชั้นสูง หรือไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่องก่อสร้าง ช่างโยธาและช่างสำรวจ

          สำหรับผู้ที่ประสงค์ที่จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยต้นเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์ 034-340050

          หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบรับสมัคร รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ( นับถึงวันปิดรับสมัคร ) จำนวน 3 รูป สำเนาแสดงผลการศึกษาหรือสำเนาปริญญาบัตรและระเบียบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนหรือใบทะเบียนทหารกองเกิน( ส.ด.9 )อย่างใดอย่างหนึ่งจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานอื่นๆเช่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

          ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน สถานที่สอบ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม และทาง www.dpt.go.th/nakhonpathom.  หัวข้อประกาศรับสมัคร

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,447
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon