ร.พ.นครปฐมขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 

          นายจินดา  แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม เคยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งผู้ช่วยเวชกิจฉุกเฉิน และตำแหน่องเจ้าพนักงานสาธารณสุข นั้น บัดนี้โรงพยาบาลนครปฐมประสงค์จะขยายเวลารับสมัครต่อ เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนน้อย ดังนี้

          ตำแหน่งผู้ช่วยเวชกิจฉุกเฉิน ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905 บาท ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด) ชั้นปีที่ 3 สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุได้ทันผลัดเช้า บ่าย ดึก ผู้ที่ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธรณสุข ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,900 บาท ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสายสามัญ เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด) ชั้นปีที่ 3

          ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธรณสุข ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,535 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด) ชั้นปีที่ 3

          วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ในวัน เวลา ราชการ

          เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร หลักฐานการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาไม่เกิน 1 ปีจำนวน 3 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ใบรองรับแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 จำนวน 1 ฉบับ

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ให้ทราบในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม

          ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร.034-254-285

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,348
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon