วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน

 

           นายประทีป  จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูพิเศษสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ด้วยเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนจำนวน 2 อัตรา

          ตำแหน่งครูพิเศษสอนรายเดือน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 8,340 บาท ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(คบ.)คอมพิวเตอร์/หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(คบ.)คอมพิวเตอร์ศึกษา/หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

          ตำแหน่งครูพิเศษสอนรายเดือน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 8,340 บาท ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) บัญชี/หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ)บัญชี/หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)การจัดการทั่วไป

          เอกสารและหลักฐานยื่นในการสมัคร ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่16(พ.ศ.2556) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ หนังสือรองรับวุฒิ หรือปริญญาบัตร พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ มีหนังสือสัญญาค้ำประกันจากข้าราชการพลเรือนไม่ต่ำกว่าระดับ 3 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว

          วันเวลาและสถานที่รับสมัคร วันเวลารับสมัคร รับสมัครในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร ณ ห้องสำนักงาน/งานบุคลากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ

          กำหนดประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว วิทยาลัยบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และรายงานตัว ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องสำนักงาน/งานบุคลากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ

          ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร โทรศัพท์/โทรสาร 034-277-081-2 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,601
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon