ป.ป.ช.นครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ป.ป.จ.

          นายวิเชียร  อัชฌประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หรือ  ป.ป.ช.  ประจำจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  สำนักงาน  ป.ป.ช.  ประจำจังหวัดนครปฐม  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครปฐม  หรือ  ป.ป.จ.  โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รับราชการหรือเคยรับในระดับไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์  หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  หรือเป็นผู้ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์วิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองและปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  โดยองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพให้การรับรอง  โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่  24  มิถุนายน  -  2  กรกฎาคม  2556  ณ  สำนักงาน  ป.ป.ช.  ประจำจังหวัดนครปฐม  หมายเลขโทรศัพท์  0  3427  2652  -  4

          นายวิเชียร  กล่าวว่า  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรง  การที่มี  ป.ป.จ.  ทำให้การทำงานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน  ป.ป.ช.  จังหวัดได้ทันที  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนงานด้านปราบปราม  ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น  หรืองานด้านการป้องกันต่างๆ  โดยผู้อำนวยการ  ป.ป.ช.  จังหวัด  มีอำนาจในการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงได้โดยตรง  ทำให้ผลในการดำเนินงานรวดเร็วขึ้น  นอกจากนี้  ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส  และติดตามเรื่องร้องเรียนได้ง่าย  เนื่องจากมีหน่วยงาน  ป.ป.ช.  อยู่ในพื้นที่ 

          ในส่วนของคณะกรรมการสรรหา  ป.ป.จ.  ขณะนี้  สำนักงาน  ป.ป.ช.  ประจำจังหวัดนครปฐม  ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหา  ป.ป.จ.  โดยจำแนกตามประเภทหน่วยงาน/องค์กร  จำนวน  9  ประเภท  รวมทั้งสิ้น  34  หน่วยงาน/องค์กร  ได้แก่

              1.  สมาคมหรือชมรมครู  อาจารย์  หรือสมาคมทางด้านการศึกษา  จำนวน  3  หน่วยงาน/องค์กร 

              2.  สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย  จำนวน  1  หน่วยงาน/องค์กร

              3.  สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือสภาแรงงาน  หรือสหภาพแรงงาน  จำนวน  1  หน่วยงาน/องค์กร 

4.  สภาหอการค้าจังหวัด  หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  หรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด  จำนวน  1  หน่วยงาน/องค์กร 5.  กลุ่มอาสาสมัคร  จำนวน  18  หน่วยงาน/องค์กร

6.  องค์กรเอกชน  จำนวน  4  หน่วยงาน/องค์กร 

               7.  องค์กรเกษตรกร  จำนวน  2  หน่วยงาน/องค์กร 

               8.  สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน  จำนวน  2  หน่วยงาน/องค์กร 

               9.  ส่วนราชการประจำจังหวัด  จำนวน  2  หน่วยงาน/องค์กร 

ทั้งนี้  สำนักงาน  ป.ป.ช.  ประจำจังหวัดนครปฐม  จะดำเนินการประชุมผู้แทนหน่วยงาน/องค์กร  เพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือประเภทละ  1  คน  เพื่อเป็นกรรมการสรรหา  ป.ป.จ.  ต่อไป

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,529
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon