ร.พ.นครปฐมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

          นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม เคยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งพนักงานขับรถ ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานทั่งไป (ชาย-หญิง)  บัดนี้ โรงพยาบาลนครปฐมประสงค์จะขยายเวลารับสมัครต่อ เนื่องจากมีผู้มาสมัครเป็นจำนวนน้อย ดังนี้

          ตำแหน่งพนักงานขับรถ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,105 บาท ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด) ชั้นปีที่ 3 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกประเภท 2 สามารถขับรถ รถโดยสาร หรือรถบัสได้ หลักฐานรับรองประเภทการทำงาน (ถ้ามี)    ตำแหน่งพนักงานเปล อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905  บาท ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด) ชั้นปีที่ 3     ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ( ชาย-หญิง )  อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905  บาท ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด) ชั้นปีที่ 3

          สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ในวันเวลาราชการ  นำเอกสารและหลักฐานมายื่นในวันสมัคร หลักฐานการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และใบรับรองสำเร็จการศึกษา (Transcript)   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ  ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  กรณีเพศชายต้องแสดงหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ทราบในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ ฝ่ายเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 034-254285

          

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,383
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon