สทท. กาญจนบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งแม่บ้าน

         นายสมโภชน์  สุทธาธิวงษ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,340 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพศหญิง อายุ 30-40 ปี มีสัญชาติไทย เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นผู้มีบุคลิกภาพดีและมีจิตใจในการให้บริการ

          สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ในวันเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ติดต่อทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่ายไปรษณีย์ ไว้ในใบสมัครหากเปลี่ยนแปลงที่อยู่จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  และนำเอกสารมายื่นในวันสมัครคัดเลือก ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดโดยราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร พร้อมสำเนาภาพถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปีและเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 2 แผ่น ในกรณีชื่อและชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดของเอกสารที่ประกอบรับสมัครไม่ตรงกันจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน  วุฒิการศึกษา พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ

          โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เวลา 16.00 น. และจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี โดยดูจากเอกสารและสัมภาษณ์ ฉะนั้น จึงขอให้ผู้สมัครทุกคน มาพร้อมกันในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-600156

 

          

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,345
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon