ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

          นางสาวพนิดา ผายวงศ์ษา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เปิดเผยว่า สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 7,620 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500บาท รวมอัตราค่าจ้าง 9,120 บาท ผู้ที่จะได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในงบประมาณแรกเป็นต้นไปจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 3,00 บาทเมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2555  

          ซึ่งโดยได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้และบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกันสามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบเครือข่ายในหน่วยงานและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ในเบื้องต้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงงานธุรการของสำนักและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ระยะเวลาในการจ้างเริ่มจ้างในปีงบประมาณ 2556 (จ้างตามปีงบประมาณ)

          โดยผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม เลขที่ 2/3 ถนนหลังพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-259241-2 ต่อ 242 ในวันเวลาราชการ

         

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,545
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon