ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี

            นายอำพันธ์  นิโรธร นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) จำนวน 4 อัตรา  ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ จำนวน 2 อัตรา  ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา ซึ่งผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานของตนเองได้ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2556-7 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

          ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 5/1 หมู่ 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีและทาง www.djop.moj.go.th.  และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรแยกเป็นบัญชีแต่ละตำแหน่ง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 5/1 หมู่ 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และทาง www.djop.moj.go.th. โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับตั้งแต่วันรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณีผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่งไปหมายเลขโทรศัพท์ 034-375010

......................................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,491
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon