วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมเปิดรับสมัครบุคคลลูกจ้างชั่งคราว (เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ)

         นางสาวอินดา  แตงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จะรับสมัครและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,670 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมสำเร็จรูป ได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

          ซึ่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 1 ฉบับ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ค่าสมัคร 30 บาทผู้ที่ประสงค์ที่จะสมัครขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-252790 , 241853 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 ( เว้นวันหยุดราชการ ) เวลา 08.00 – 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 034-241853 / 034-252790 ต่อ 104

.........................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,725
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon